Menu Close

Jūrinis slėnis

 
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas yra Klaipėdos universiteto savarankiškas mokslo ir studijų padalinys, Jūrinio slėnio branduolys. Instituto pagrindinis tikslas – vykdyti tarptautinio lygio jūrinių krypčių mokslinius tyrimus, teikti moksliniais tyrimais ir inovacijų vystymu grįstas MTEPI paslaugas verslui, dalyvauti formuojant universiteto ir nacionalines jūrines MTEP veiklų kryptis, dalyvauti studijų procese.

Dalis Jūros tyrimų instituto infrastruktūros įsigyta įgyvendinant Vyriausybės (2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 786) patvirtintą integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, kurios paskirtis – Klaipėdoje įkurti ir vystyti Jūrinį slėnį.

Jūros tyrimų instituto mokslinių laboratorijų pastatas pastatytas ir įrengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA), II etapas“ Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-02-0001. Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Mokslinių laboratorijų pastato statybų dienoraštis.

Jūros tyrimų instituto lankstinukas, 2019