Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros Klaipėdos universitetui teisė buvo suteikta ŠMM sprendimu 2003 metais, kokybės vertinimai atlikti 2011 ir 2015 metais. Doktorantūros programa skirta jūrų aplinkotyros ir vandenų ekologijos tyrimams ir aukštos kvalifikacijos tyrėjų rengimui.

Pagrindinė informacija apie studijų eigą:

 • Doktorantūros studijų trukmė 4 metai, studijos pradedamos kiekvienų metų lapkričio 1 d.;
 • Metinė valstybės skiriama stipendija nuo 2019 m bus 8.664 Eur (pirmais studijų metais) ir 10.032 Eur (2-4 studijų metais); papildoma stipendijos dalis ir parama doktoranto mokslinėms išvykoms bei kitoms išlaidoms priklauso nuo temos ir studijų metų (žiūr. informaciją šių metų temose).
 • Keturių dalykų egzaminai (30 kreditų ) per pirmuosius studijų metus (tarptautiniai kursai užskaitomi).
 • Doktorantūros eigoje doktorantas atestuojamas kiekvienų metų pabaigoje už atliktas veiklas ir pasiektus rezultatus.
 • Disertacija ginama paskelbus (arba gavus patvirtinimą apie priėmimą spaudai) bent dvi publikacijas tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics (CA) duomenų bazėje , arba mokslinėje monografijoje.
 • Du tipai disertacijų: i) mokslinė monografija, kai doktorantas paskelbė bent 2 publikacijas Clarivate Analytics cituojamumo rodiklį turinčiame leidinyje (iš kurių bent viename doktorantas yra pirmas autorius); arba ii) mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu, kai doktorantas paskelbė bent 4 publikacijas Clarivate Analytics cituojamumo rodiklį turinčiame leidinyje (iš kurių bent dviejuose doktorantas yra pirmas autorius).
 • Tyrimų rezultatai studijų metu pristatomi bent 2 tarptautinėse konferencijose.

Informacija apie priėmimą:

 • Stojimo dokumentai ir priėmimo taisyklės: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/priemimas-doktorantura/#1459769839569-dcd2370c-4f66

 • Priėmimo terminai:
  Priėmimo procedūros Datos ir terminai
  Priėmimo į doktorantūrą konkurso skelbimas 2018-06-15
  Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2018-09-10, 10:00 val. –
  2018-09-21, 13:00 val.
  Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2018-10-04*
  Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2018-10-05
  Apeliacijų priėmimas iki 2018-10-08, 16:00 val.
  Apeliacijų vertinimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas iki 2018-10-12, 16:00 val. **
  Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2018-10-15

  * – posėdžio data ir laikas gali būti patikslinti
  ** – apeliacijų priėmimo ir vertinimo terminai gali būti pratęsti remiantis Klaipėdos universiteto ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros reglamento 23 punktu.

 • Daugiau informacijos: Egle Navickiene (el. paštas: egle.navickiene@apc.ku.lt, tel. +370 46 398898) arba Vita Jušienė (el. paštas: vita.jusiene@ku.lt, tel. +370 46 398932)