Menu Close

Priėmimo sąlygos ir tvarka

ATVIRO KONKURSO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA
I BENDROSIOS NUOSTATOS

Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2019 metais taisyklės nustato asmenų, stojančių į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2019 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai.

II PRIĖMIMO TVARKA
1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.
2. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo posėdį. Vadovaudamasis atrankos kriterijais po pokalbio su stojančiaisiais doktorantūros komitetas sudaro konkursinę eilę.
3. Dėl papildomų studijų sąlygų priėmimo komisija privalo pretendentui suteikti informaciją žodžiu ir išdėstyti ją raštu priėmimo protokole.
4. Pirmojo priėmimo etapo metu neįstoję pretendentai pakartotinai konkurse dalyvauti gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.
5. Jei po priėmimo lieka laisvų vietų pagal doktorantūrai turimas kvotas, gali būti organizuojamas antras priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
6. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Doktorantūros komitetas, suderinus su Mokslo ir inovacijų skyriumi (MIS).
7. Stojančiųjų į doktorantūrą atrankos kriterijai:

  7.1 Doktorantūros studijų mokslinio projekto vertinimo balas (A).
  Doktorantūros studijų mokslinio projekto (toliau Mokslinis projektas) tema pasirenkama, atsižvelgiant į 2019-2023 m. m. studijų laikotarpiui paskelbtą disertacijų tematikų sąrašą. Mokslinis projektas rašomas lietuvių kalba, projekto reziumė – anglų kalba; užsieniečiai gali rašyti projektą anglų kalba. Mokslinio projekto apimtis neturi viršyti šešių A4 formato puslapių, įskaitant iliustracijas bei naudotos literatūros sąrašą (spausdinimo šriftas 12, atstumas tarp eilučių 1,5 intervalo).

  Moksliniame projekte turi būti šie elementai:

   temos pavadinimas,
   temos ištirtumas Lietuvoje ir Pasaulyje,
   temos aktualumas ir naujumas, mokslinės problemos (planuojamo tyrimų objekto) apibrėžimas,
   planuojami tyrimų tikslai ir uždaviniai,
   tyrimų metodai, būtina tyrimų medžiaga ir įranga, papildomi (jei numatomi) finansiniai kaštai, kurie gali atsirasti vykdant tyrimus,
   darbo eiga doktorantūros metu (preliminarus darbo planas),
   laukiami rezultatai ir galimų publikacijų preliminarūs pavadinimai (lietuvių ir anglų kalbomis),
   KU padaliniuose vykdomi moksliniai projektai, su kuriais planuojamas tyrimas gali būti suderintas, trumpas suderinamumo aprašymas,
   ekspertai (užsienyje ir Lietuvoje), su kuriais bendradarbiavimas gali būti naudingas (reikalingas) vykdant tyrimą,
   naudotos literatūros sąrašas,
   reziumė anglų kalba (iki 500 žodžių).

  Mokslinio projekto vertinimo kriterijai:

   Disertacinio darbo temos pristatymo išsamumas.
   Planuojamo tyrimo aktualumo ir naujumo pagrįstumas.
   Planuojamo tyrimų objekto apibrėžimo aiškumas.
   Planuojamų tyrimų metodų, preliminaraus darbo plano ir laukiamų rezultatų pagrįstumas.
   Gebėjimas rašyti akademinius tekstus.

  7.2. Pokalbio vertinimo balas (B)
  Pokalbio vertinimo kriterijai:

   Bendrųjų mokslo žinių ir specifinių žinių apie pasirinktą tyrimų objektą lygis.
   Gebėjimas aiškiai ir logiškai dėstyti mintis.
   Anglų kalbos žinojimo pakankamumas.

  7.3. Diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis (C)
  7.4. Baigiamojo darbo įvertinimas (D)
  7.5. Papildomi balai: mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų vertinimas (E). (E=0÷3). Publikacijos vertinamos, atsižvelgiant į publikacijos svarbą ir autoriaus indėlį.

  Konkursinio balo formulė:
  KB= 0,4 A + 0,4 B + 0,1 C + 0,1 D + E
  Stojantieji, surinkę mažesnį nei „8“ konkursinį balą į doktorantūros studijas nebus priimti.

8. Priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Priėmimo į doktorantūrą konkurso skelbimas 2019-05-27

Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2019-09-03, 10:00 val. – 2019-09-16, 13:00 val.
Mokslo doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2019-09-30*
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2019-10-01, 10:00 val.
Apeliacijų priėmimas iki 2019-10-04, 16:00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas iki 2019-10-07, 16:00 val.**
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2019-10-11

* posėdžio data ir laikas gali būti patikslinti.

** apeliacijų priėmimo ir vertinimo terminai gali būti pratęsti remiantis Klaipėdos universiteto ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros reglamento, patvirtinto KU Senato 2017 m. birželio 1 d. Nr. 11-58, 23 punktu.

9. Reikalingų dokumentų sąrašas

Pateikiant prašymą Įforminant priėmimą
Prašymas Rektoriui (nurodant studijų formą) 1 nuotrauka (3×4)
Magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos Asmeninės arba kortelės sąskaitos Nr. ir mokėjimo kortelės pavadinimas ir Nr.
Jei išsilavinimas įgytas užsienyje, pažyma apie kvalifikacijos pripažinimą (kvalifikacijos pripažinimą vykdo Klaipėdos universitetas (Kristina Mataitienė tel. +370 46 398951; el. paštas: kristina.mataitiene@ku.lt) arba Studijų kokybės vertinimo centras (http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190).
Gyvenimo aprašymas
Dviejų mokslininkų rekomendacijos
Savo mokslo darbų sąrašas ir darbų atspaudai, konferencijose skaityti pranešimai, mokslo konkursuose premijuoti darbai
Doktorantūros studijų mokslinis projektas pagal pasirinktą disertacijos tematiką
Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
Stojamosios studijų įmokos, sumokėtos AB bankas „Swedbank“ kvitas

10. Priėmimo komisijos kontaktai.

Priėmimą organizuoja Mokslo ir inovacijų skyrius, jį vykdo Doktorantūros komitetas. Adresas: Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius, Herkaus Manto – 84, 301 kab. Klaipėda; tel. (8-46) 398932, (8-46) 398937; el. paštas vita.jusiene@ku.lt, interneto svetainė http://www.ku.lt/mokslas/doktorantura

Dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.00–16.00 val., V 8.00–11.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.