Menu Close

Vandenų biogeochemijos ir ekosistemų funkcionavimo tyrimų grupė

Tyrimų kryptys:

Organizmų ir ekosistemos lygmenyse vykstančių kompleksinių biogeocheminių procesų ir funkcionavimo tyrimams mokslinė grupė naudoja tiek tradicinius (procesų matavimo), tiek pažangiausius (angl. state of art) analitinius, eksperimentinius, nuotolinių tyrimų ir funkcinės genomikos metodus. Sinergetiniu metodų panaudojimu grupė siekia užpildyti žinių spragas apie maistingųjų medžiagų ir dujų apykaitą pelaginėje ir bentinėje vidaus, tranzitinių ir pajūrio vandenų zonose. Tai leidžia paaiškinti biotinių (nuo mikro iki makro organizmų) ir abiotinių (maistmedžiagių, temperatūros, hidrodinamikos ir kt.) veiksnių kompleksines sąsajas geografiniuose ir eutrofikacijos gradientuose.

Tyrimų temos:

Poveikis vandens ekosistemoms – vandens ekosistemų atsako į žmogaus veiklą ir klimato kaitą vertinimas naudojant įvairias priemones nuo mikro (nepažeistų nuosėdų kolonėlių) iki visos sistemos (nuotolinių tyrimų).

Vandens ekosistemos funkcionavimas – sisteminė vandens ekosistemų funkcionavimo analizė įvairiuose aplinkos gradientuose (druskingumo, organinės ir maistingųjų medžiagų prieinamumo, bioįvairovės).

Vandens biogeocheminė apykaita – anglies, azoto, fosforo, silicio, deguonies, geležies, mangano ir sieros apykaitos analizė gėlavandenėse ir jūrinėse vandens sistemose.

Maistingųjų medžiagų apkrova ir masės balansas – holistinė maistingųjų medžiagų transporto analizė nuo upių baseino iki priekrantės, masės balanso skaičiavimas taikant LOICZ (angl. Land-Ocean Interaction in Coastal Zone – Žemės-vandenyno sąveika priekrantės zonoje) ir “juodosios dėžės” modelius.

Ekosistemos pirminė produkcija – bentinės ir pelaginės pirminės produkcijos vertinimas ir reikšmė ekosistemos metabolizmui ir funkcionavimui.

Mikrobų šeimininkai – bakterijų asocijuotų su bentoso bestuburiais kaip šeimininkais pasiskirstymas, įvairovė, plastiškumas ir funkcinis vaidmuo estuarinėse zonose geografiniame ir eutrofikacijos gradiente.

Nariai

Dr. Jolita Petkuvienė (grupės koordinatorė, mokslo darbuotoja)

 • Vandens kokybės vertinimas;
 • Fosforo biogeocheminė apykaita žemyninėje, gėlo vandens ir jūrinėje aplinkose;
 • Fosforo frakcijų išskyrimo technikos taikymas suspenduotos medžiagos, nuosėdų ir biologiniuose mėginiuose;
 • Spektrofotometrinų ir jonų chromatografijos (IC)) metodų taikymas.

Prof. dr. Marco Bartoli (vyriausiasis mokslo darbuotojas)

 • Makrofaunos ir augalų įtakota C, N, P, Si ir O biogeocheminė apykaita vandens sistemose;
 • Maistingųjų medžiagų ir dujų transportas tarp nuosėdų-vandens-atmosferos;
 • Pirminės produkcijos vaidmuo vandens ekosistemos funkcionavimui;
 • Ekologinės maistingųjų medžiagų stechiometrija vandens ekosistemose;
 • Maistinių medžiagų iš žemyninės dalies transportas ir virsmai žemupio ekosistemose;
 • Analitinių technologijų vystymas bentinio azoto judėjimo vertinimui.

Dr. Mindaugas Žilius (vyresnysis mokslo darbuotojas)

 • Deguonies kaita, veiksniai skatinantys hipoksiją ir kontroliuojantys NEM sekliose lagūnose;
 • Maistingųjų medžiagų ir dujų transportas tarp nuosėdų-vandens-atmosferos;
 • Pelaginės ir bentinės N transformacijos ir genetinis potencialas;
 • Bentinė N apykaita gyvūno-bakterijos sąveikoje;
 • Mikrobų šeimininkų vaidmuo bentinės ekosistemos funkcionavime;
 • Eksperimentinių sistemų kūrimas azoto apykaitos įvertinimui.

Dr. Diana Vaičiūtė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

 • Ekologinių procesų vertinimas nuotoliniais tyrimo metodais;
 • Ištirpusios organinės medžiagos (ypač spalvotosios ištirpusios organinės medžiagos – CDOM) transportas ir apykaita;
 • Fitoplanktono ekologija ir funkcionavimas;
 • Pigmentų analizė.

Dr. Tomas Ruginis (vyresnysis mokslo darbuotojas)

 • Gėlųjų vandenų bestuburių taksonomija;
 • Bestuburių poveikis nuosėdų biogeochemijai.

Dr. Ričardas Taraškevičius (vyriausiasis mokslo darbuotojas)

 • Plataus spektro cheminių elementų (nuo Na iki U) kiekybinių ir analitinių metodų vystymas ir pritaikymas geocheminiuose ir biogeocheminiuose tyrimuose naudojant rentgeno fluorescencijos spektrometriją.
 • Elementinės analizės kokybės kontrolė ir tobulinimas atliekant tarptautinius laboratorijų analizių mainus bei daugiaelementinių duomenų tarpusavio ryšių su elementais ir elementų įvairove tyrimai.
 • Abiotinių ir biotinių aplinkos geocheminis ir biogeocheminis kartografavimas, daugiapakopis matematinis statistinis taikymas ir elementų tarpusavio įtakos nustatymas biotos ir sveikatos būklės anomalijose.
 • Rentgeno fluorescencijos spektrometrijos taikymas archeologiniams ir geocheminiams tyrimams.

Dr. Sergej Suzdalev (mokslo darbuotojas)

 • Fundamentalių sedimentacinių ir geocheminių procesų vyksmo analizė tranzitinėse vandens ekosistemose;
 • Cheminių elementų/teršiančių medžiagų pasiskirstymo dėsningumų, taršos procesų bei juos reguliuojančių veiksnių tyrimai aplinkos komponentuose;
 • Jūrinio sektoriaus veiklų plėtros galimybių ir poveikio aplinkos užterštumo būklei tyrimai

Dr. Gianmarco Giordani (vyriausiasis mokslo darbuotojas)

 • Maistingųjų medžiagų masės balanso skaičiavimas naudojant LOICZ modeliavimą;
 • Ekologinių indikatorių vystymas;
 • Fosforo, metalų (Fe ir Mn) ir sieros apykaita gėlų vandenų ir estuarijų nuosėdose.

Dr. Irma Vybernaitė-Lubienė (vyresnioji mokslo darbuotoja)

 • Maistingųjų medžiagų transportas nuo upių baseino iki pajūrio zonos;
 • Maistingųjų medžiagų masės balanso skaičiavimas naudojant LOICZ ir “juodosios dėžės” modelius;
 • Spektrofotometrinių, GC, HPLC ir ICP-MS metodų taikymas;
 • Naujų analitinių metodų vystymas.

Dr. Sara Benelli

 • Makrofaunos ir augalijos veikiama maistingųjų medžiagų (N, P, Si) ir dujų (O2, N2, CH4) biogeocheminė apykaita;
 • Planarinės optodinės technikos taikymas.

Doktorantas Tobia Politi

 • Bentinės bioįvairovės vaidmuo biogeocheminiams procesams ir ekosistemos funkcionavimui.
 • Bioįvairovės ir ekosistemos funkcionavimo ryšys geografiniame gradiente.

Doktorantė Marta Lauro

 • Geležies ir mangano formų biogeocheminė apykaita;
 • Geležies ir mangano frakcijų išskyrimo technikos taikymas nuosėdų mėginiuose;
 • Metano dujų biogeocheminė apykaita.

Ieva Gečaitė

 • tiria kormoranų ir gulbių išmatų poveikį fitoplanktono bendrijoms ir vandens chemijai.

Vykstantys projektai

PatCHYFosforo šaltinių ir išteklių svarba melsvabakterių “žydėjimo” procesui Kuršių mariose. (vadovas: Marcro Bartoli)

NitFixAtmosferinio azoto fiksacijos vaidmuo didžiausioje eutrofikuotoje Europos lagūnoje. (Vadovas: Mindaugas Žilius)

INBALANCEAsociacijų tarp dugno bestuburių ir bakterijų įtaka azoto virsmams estuarinėse ekosistemose (Vadovas: Mindaugas Žilius)