Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro duomenų valdymo sistema

Projektinė veikla (49)

BALTIJOS KONSORCIUMAS LYČIŲ LYGYBEI JŪROS TYRIMŲ ORGANIZACIJOSE SKATINTI
Baltic Consortium on Promoting Gender Equality in Marine Research Organisations
2016-09-01 - 2020-08-31
Trumpinys: BALTIC GENDER
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo šaltinis: Horizon 2020
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
TURNĖ JŪRINIO PAVELDO KELIAIS
Baltic Pass - Maritime Heritage Tours
2016-11-01 - 2019-10-31
Trumpinys: Baltic Pass
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
PRIEKRANČIŲ ŽVEJYBOS TURIZMAS IR PLĖTROS GALIMYBĖS PIETŲ BALTIJOS REGIONE
Coastal Angling Tourism - a development chance for the South Baltic Region
2016-08-01 - 2019-07-01
Trumpinys: CATCH
Vadovas: Kontautas Antanas
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
OPERATYVINIAI PLANAI IR PROCEDŪROS REAGAVIMUI Į TARŠOS PAVOJINGOMIS IR KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS INCIDENTUS
Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents
2016-03-01 - 2019-03-01
Trumpinys: ChemSAR
Vadovas: Suzdalev Sergej
Finansavimo šaltinis: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
MAISTMEDŽIAGIŲ KOKTEILIS BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE
Nutrient Cocktails in Coastal zones of the Baltic Sea
2014-01-01 - 2017-12-31
Trumpinys: COCOA
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo šaltinis: BONUS
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
APLINKOS STEBĖJIMAI EKOSISTEMŲ PASLAUGOMS GERINTI
Improving future ecosystem benefits through earth observations
2015-06-01 - 2018-05-31
Trumpinys: Ecopotential
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo šaltinis: Horizon 2020
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
DUMBLIŲ BIOPRODUKTŲ TINKLAS EUROPOJE
European Network for Algal-bioproducts
2015-03-24 - 2019-03-23
Trumpinys: EUALGAE
Finansavimo šaltinis: COST
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
EUROPOS VIDAUS VANDENŲ EKOLOGINIO STATUSO STEBĖSENOS IR PROGNOZAVIMO GERINIMAS DERINANT NAUJUS DISTANCINIUS TYRIMŲ IR MODELIAVIMO METODUS
Improved monitoring and forecasting of ecological status of European INland waters by combining Future earth ObseRvation data and Models
2014-01-01 - 2017-12-31
Trumpinys: INFORM
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (7 BP)
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
AKTYVIŲ KLIŪČIŲ NAUDOJIMAS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ PAŠALINIMUI IR VIETOS VANDENS KOKYBĖS GERINIMUI BALTIJOS LAGŪNOSE
The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons
2016-09-01 - 2016-12-31
Trumpinys: LiveLagoons
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo šaltinis: Interreg South Baltic seed money facility
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
CIANOTOKSINAI KURŠIŲ MARIŲ MITYBOS TINKLE IR JŲ SKLAIDA PRIEKRANTĖS VANDENYSE
Cyanotoxins in the food web of Curonian Lagoon ant their transport to the coastal waters
2014-04-01 - 2016-12-31
Trumpinys: MIMIT
Vadovas: Lesutienė Jūratė
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Vykdomas
MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA-2
2016-01-04 - 2017-02-28
Trumpinys: MITAP-2
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
PAVYZDINIAI RAJONAI DĖL FARMACINIŲ MEDŽIAGŲ ŠALINIMO PIETŲ BALTIJOJE
Model Areas for the Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic
2017-01-02 - 2019-12-31
Trumpinys: MORPHEUS
Vadovas: Gasiūnaitė Zita Rasuolė
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
RŪŠINĖS IR FUNKCINĖS ĮVAIROVĖS REIKŠMĖ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGOMS DIDĖJANT EUTROFIKACIJAI IR CHEMINEI TARŠAI
Implication of species and functional diversity for aquatic ecosystem services under increasing eutrophication and chemical pollution
2015-08-27 - 2018-12-31
Trumpinys: RETRO
Vadovas: Lesutienė Jūratė
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Vykdomas
NULINĖS NAFTUOTŲ VANDENŲ EMISIJOS BALTIJOS JŪROJE
Zero Emissions in the Baltic Sea
2014-01-01 - 2016-12-31
Trumpinys: ZEB
Vadovas: Smailys Vytautas
Finansavimo šaltinis: BONUS
Vykdymo būsena: Vykdomas
NAUJOS KARTOS 3D SEISMOŽVALGYBA
2013-01-17 - 2015-01-17
Trumpinys: 3D
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: ES fondai ir LR biudžetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BIOLOGINIS ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS, DIEGIANT PAŽANGIAS KONCEPCIJAS
Implementing Advanced Concepts for Biological Utilization of Waste
2012-12-01 - 2014-12-31
Trumpinys: ABOWE
Vadovas: Smailys Vytautas
Finansavimo šaltinis: ES Baltijos jūros regiono strategija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BALTIJOS EKOSISTEMOS ATSAKO VERTINIMAS IR MODELIAVIMAS
Assessment and Modelling Baltic Ecosystem Response
2009-01-01 - 2011-12-31
Trumpinys: AMBER
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo šaltinis: BONUS
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
TARPINIŲ VANDENŲ APLINKOS INTEGRALUMO STIPRINIMAS
Action for the Reinforcement of Transitional Waters’ Environmental Integrity
2010-03-01 - 2013-06-30
Trumpinys: ARTWEI
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
BALTIJOS ŽALIOJI JUOSTA
Baltic Green Belt
2008-10-25 - 2012-01-24
Trumpinys: Baltic Green Belt
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
PIETŲ BALTIJOS JŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI
Tourist maritime paths of South Baltic
2015-07-01 - 2015-10-31
Trumpinys: Baltic Pass_Seed Money
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
INTEGRUOTAS BALTIJOS JŪROS AKVATORIJOS ERDVINIS PLANAVIMAS
Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea
2008-10-25 - 2012-01-24
Trumpinys: BaltSeaPlan
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
NAFTOS IR KITŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IŠSILIEJIMO RIZIKA BALTIJOS JŪROS REGIONE
Sub-regional risk of spill and hazardous substances in the Baltic Sea
2008-10-25 - 2012-01-24
Trumpinys: BRISK
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
VANDENS MASIŲ CIRKULIACIJOS YPATUMAI KURŠIŲ MARIOSE TAIKANT STABILIŲJŲ IZOTOPŲ ŽYMENIS IR BAIGTINIŲ ELEMENTŲ MODELĮ
Water masses circulation features in the Curonian Lagoon, using stable isotope tags and finite element mode
2012-09-17 - 2015-09-16
Trumpinys: CISOCUR
Vadovas: Umgiesser Hans Georg
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba / Visuotinės dotacijos priemonė
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
JTMC VEIKLOS IŠPLĖTIMAS PASKIRSTYTŲ REALAUS LAIKO SIGNALŲ APDOROJIMO IR VALDYMO SISTEMŲ KŪRIMO SRITYSE
„LLII-215 JRTC Extension in Area of Development of Distributed Real-Time Signal Processing and Control Systems“
2012-04-02 - 2014-10-02
Trumpinys: Cross-border DISCOS
Vadovas: Andziulis Arūnas
Finansavimo šaltinis: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
MELSVABAKTERIŲ ŽYDĖJIMAI IR TOKSINAI VANDENS IŠTEKLIUOSE: PAPLITIMAS, ĮTAKA, VALDYMAS
2011-04-11 - 2016-04-10
Trumpinys: CYANOCOST
Finansavimo šaltinis: COST
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
EKOSISTEMINIŲ PRINCIPŲ TAIKYMAS PARENKANT IR VALDANT JŪRINIUS GRUNTO GRAMZDINIMO SĄVARTYNUS PER BALTIJOS REGIONE
Application of ecosystem principles for the location and management of offshore dumping sites in SE Baltic region
2011-06-01 - 2014-12-31
Trumpinys: ECODUMP
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
ŽALIOSIOS IR MĖLYNOSIOS INFRASTRUKTŪROS VAIDMUO PRISITAIKANT PRIE KLIMATO KAITOS
Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns
2008-09-19 - 2011-08-31
Trumpinys: GRaBS
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Interreg IV C
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
INOVATYVAUS VERSLO KŪRIMO SKATINIMAS
Innovative business promotion
2013-10-01 - 2015-09-30
Trumpinys: INOVEKS
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo šaltinis: ES struktūriniai fondai
Vykdymo būsena: Užbaigtas
INVAZINIŲ RŪŠIŲ ADAPTACIJA IR JŲ POVEIKIS ĮVAIRAUS SUDĖTINGUMO VANDENS EKOSISTEMOMS
Invasive species’ adap tation and their impact on aquatic ecosystems of various complexities
2012-05-02 - 2014-12-31
Trumpinys: INSIST
Vadovas: Lesutienė Jūratė
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
KURŠIŲ NERIJOS KOPŲ GEOLOGINĖ RAIDA
Geological evolution of the Curonian Spit dunes
2011-01-01 - 2012-12-31
Trumpinys: KOPOS
Vadovas: Bitinas Albertas
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNO MECHANINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS
2016-02-29 - 2016-04-04
Trumpinys: Mano būstas
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo šaltinis: Mano būstas UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
JŪRINĖS TARŠOS IR VANDENS ŠIUKŠLINIMO ŠALINIMAS BEI PREVENCIJA
Marine debris removal and preventing further litter entry
2011-11-01 - 2014-11-01
Trumpinys: MarineClean
Vadovas: Smailys Vytautas
Finansavimo šaltinis: CIP Eco Innovation 2010
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA
Open Access to Science and Research
2012-12-28 - 2015-08-28
Trumpinys: MITAP
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo šaltinis: ES fondai ir LR biudžetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
MODERNUS VANDENS VALDYMAS PIETŲ BALTIJOS JŪROS REGIONE
Modern Water Management in the South Baltic Sea Area
2009-09-01 - 2012-12-31
Trumpinys: MOMENT
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
ŠIUOLAIKINIS VANDENS VALDYMAS - PRATĘSIMAS
Modern Water Management in the South Baltic Sea Area - upgrade project
2010-05-21 - 2013-12-31
Trumpinys: MOMENT-UP
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
NAFTOS IŠSILIEJIMŲ EFEKTYVAUS VALDYMO SPRENDIMŲ KŪRIMAS IR VYSTYMAS PIETRYČIŲ BALTIJOS ŠALYSE
NATO SfP-Oil Spill in Baltics „Development of Solutions for Effective Oil Spill Management in South-Eastern Baltics
2012-08-06 - 2014-08-05
Trumpinys: NATO SfP OIL SPILL
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo šaltinis: NATO Science for Peace and Security
Vykdymo būsena: Užbaigtas
NEŠMENŲ TRANSPORTAS IR BIOGEOCHEMINIAI PROCESAI KURŠIŲ MARIOSE
Sediment transport and biogeochemical processes in the Curionian lagoon
2012-09-03 - 2013-12-31
Trumpinys: NETBIOGEK
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
DAUGIAPAKOPIS VALDYMAS JŪRINĖS ERDVĖS PLANAVIMUI VISAME BALTIJOS JŪROS REGIONE
Multi-level Governance in MSP (Maritime Spatial Planning)throughout the Baltic Sea Region
2012-06-13 - 2014-09-12
Trumpinys: PartiSEApate
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
EFEKTYVAUS JŪRINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
Resource Efficient Maritime Capacity
2012-11-01 - 2015-10-31
Trumpinys: REMCAP
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (7 BP)
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
SVETIMKRAŠČIŲ AUKŠTESNIŲJŲ VĖŽIAGYVIŲ INVAZINIO POTENCIALO TYRIMAI: METABOLIZMAS IR MITYBINĖ NIŠA
Investigating Invasivity of Higher Crustaceans: Metabolic Rate and Trophic Niche
2010-08-05 - 2011-12-31
Trumpinys: SATYRAS
Vadovas: Gasiūnaitė Zita Rasuolė
Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PIETŲ BALTIJOS SIŪLYMAS – VĖJO ENERGIJOS JŪROJE REGIONAI PIETŲ BALTIJOJE
South Baltic Offshore Wind Energy Regions
2010-02-01 - 2013-01-31
Trumpinys: SB Offer
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS Į ES IŠ JŪROS: ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS IR ELEKTROS INFRASTRUKTŪROS JŪROJE ERDVINIS PLANAVIMAS - ES JŪRŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DALIS
Delivering Offshore Electrisity to tha EU: spatial planning of offshore renewable energies and electricity grid infrastructures in an integrated EU maritime policy
2010-05-01 - 2012-06-30
Trumpinys: SEANERGY2020
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
DARNUS UŽTERŠTO GRUNTO TVARKYMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE
Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea
2009-09-17 - 2012-12-16
Trumpinys: SMOCS
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
STUDENTŲ VERSLUMO UGDYMAS INTEGRUOTUOSE MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRUOSE (SLĖNIUOSE)
Formation of students entrepreneurship in integrated science, study and business centers (valleys)
2011-11-09 - 2014-01-31
Trumpinys: START
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo šaltinis: ESFA
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
DARNUS BALTIJOS JŪROS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS
Sustainable Uses of Baltic Marine Resources
2009-03-23 - 2013-09-10
Trumpinys: SUBMARINER
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
VERSLINĖS ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ KVOTŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS BARUOSE NUSTATYMAS
2016-05-16 - 2016-12-01
Trumpinys: VERLSINĖ ŽVEJYBA
Vadovas: Kontautas Antanas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
METALO NUOVARGIO TYRIMO PLANAS
2016-02-01 - 2016-04-08
Trumpinys: VMG Technics
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo šaltinis: VMG Technics
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ĮKURTI BENDRADARBIAVIMO TINKLĄ VANDENSAUGOS SRITYJE INICIJUOJANT VEIKSMUS Į ŠVARESNĘ BALTIJOS JŪRĄ
Water Networks summoning for a cleaner Baltic Sea
2014-01-23 - 2015-03-22
Trumpinys: WaterNets
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo šaltinis: Interreg Baltic Sea Region seed money facility
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PIETŲ BALTIJOS VIRTUALI LABORATORIJA
South Baltic WebLab - a virtual laboratory on marine science for school student
2010-03-01 - 2013-06-30
Trumpinys: WebLab
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo šaltinis: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis