Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto duomenų valdymo sistema

Projektinė veikla (167)

Projekto tipas
    (Pažymėti viską) / (Išvalyti viską)
Projekto vadovas (KU)
    (Pažymėti viską) / (Išvalyti viską)
Vykdymo metai
Dabartinė vykdymo būsena
ATEITIES EKOSISTEMINĖS PASLAUGOS LIETUVOS KRANTO ZONOJE GLOBALIOS KAITOS KONTEKSTE MARIOSE
The future ecosystem services of the Lithuanian coastal zone: the global change perspective
2017-12-27 - 2021-12-26
Projekto pavadinimo trumpinys: EcoServe
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Umgiesser Hans Georg
Vykdymo būsena: Vykdomas
BESTUBURIO GYVŪNO - BAKTERIJŲ ASOCIACIJOS - AZOTO VIRSMŲ ŽIDINYS ESTUARINIŲ SISTEMŲ DUGNO NUOSĖDOSE
2017-12-27 - 2021-12-26
Projekto pavadinimo trumpinys: INBALANCE
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Žilius Mindaugas
Vykdymo būsena: Vykdomas
REAGAVIMO Į NAFTOS IŠSILIEJIMUS PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE
Enhancing oil spill response capability in the Baltic Sea region
2019-01-01 - 2021-07-01
Projekto pavadinimo trumpinys: OIL SPILL
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Suzdalev Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: INTERREG Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO POTENCIALO DIDINIMAS JŪRINIAME SLĖNYJE
2018-01-29 - 2021-01-31
Projekto pavadinimo trumpinys: KORPIS
Tipas: Kiti
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos regioninės plėtros fondas
Vykdymo būsena: Vykdomas
DARNAUS GAMTOS TURIZMO VYSTYMAS PIETŲ BALTIJOS REGIONO PAKRANČIŲ ZONOSE SUKURIANT BENDRĄ VIETOS GIDŲ MOKYMO PROGRAMĄ
2018-01-01 - 2020-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: SB NATURE GUIDE NETWORK
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Gasiūnaitė Zita Rasuolė
Vykdymo būsena: Vykdomas
VEIKSMŲ PLANAS NUSTATANT IR RENGIANT EFEKTYVIAS PRIEMONES SIEKIANT BALTIJOS JŪROS GEROS APLINKOS BŪKLĖS
Actions to evaluate and identify effective measures to reach GES in the Baltic Sea marine region
2019-01-01 - 2020-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: HELCOM ACTION
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos komisija
Vykdymo būsena: Vykdomas
INTEGRUOTAS BALTIJOS JŪROS REGIONO POVANDENINIO KULTŪROS PAVELDO VALDYMAS
Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management
2017-10-01 - 2020-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: BalticRIM
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Vykdymo būsena: Vykdomas
BALTIJOS JŪROS REGIONO, KAIP PAKRANTĖS ŽVEJYBINIO TURIZMO PASKIRTIES VIETOS PLĖTRA, SKATINIMAS IR TVARUS VALDYMAS
Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination
2017-10-02 - 2020-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: RETROUT
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Nika Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: INTERREG Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
INVAZINIŲ RŪŠIŲ VALDYMO STRATEGIJOS SUKŪRIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE SIEKIANT SUMAŽINTI JŲ PATEKIMO RIZIKĄ LAIVYBOS KELIU
Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping
2017-10-01 - 2020-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: COMPLETE
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: INTERREG Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
ARKTIES BENTOSO EKOSISTEMŲ KAITA: LEDYNO TIRPSMO IR BOREALINIŲ RŪŠIŲPERNAŠOS MAKROPLASTIKU POVEIKIS"
2018-10-01 - 2020-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: ADAMANT
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Vykdymo būsena: Vykdomas
KOPERNIKUS AKADEMIJOS PLATFORMA ŽINIOMS, INOVACIJOMS IR INFORMAVIMUI"
2018-10-10 - 2020-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: CopHub
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Vaičiūtė Diana
Vykdymo būsena: Vykdomas
BALTIJOS KONSORCIUMAS LYČIŲ LYGYBEI JŪROS TYRIMŲ ORGANIZACIJOSE SKATINTI
Baltic Consortium on Promoting Gender Equality in Marine Research Organisations
2016-09-01 - 2020-08-31
Projekto pavadinimo trumpinys: BALTIC GENDER
Tipas: Kiti
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Horizon 2020
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
AKTYVIŲ KLIŪČIŲ NAUDOJIMAS MAISTINĖMS MEDŽIAGOMS ŠALINTI IR VIETOS VANDENS KOKYBEI GERINTI BALTIJOS LAGŪNOSE2
The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons2
2017-08-01 - 2020-07-31
Projekto pavadinimo trumpinys: LiveLagoons2
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Vykdymo būsena: Vykdomas
ATMOSFERINIO AZOTO FIKSACIJOS VAIDMUO DIDŽIAUSIOJE EUTROFIKUOTOJE EUROPOS LAGŪNOJE"
2017-10-02 - 2020-07-31
Projekto pavadinimo trumpinys: NitFix
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Žilius Mindaugas
Vykdymo būsena: Vykdomas
DAUGIAPAKOPIS MIKROPLASTIKO IR SU JUO SIEJAMŲ TERŠALŲ TYRIMAS BALTIJOS JŪROJE
Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea
2017-07-01 - 2020-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: MicroPoll
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Schernewski Gerald
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: BONUS
Vykdymo būsena: Vykdomas
FOSFORO ŠALTINIŲ IR IŠTEKLIŲ SVARBA MELSVABAKTERIŲ ŽYDĖJIMO PROCESUI KURŠIŲ MARIOSE
2017-10-02 - 2020-03-31
Projekto pavadinimo trumpinys: PatCHY
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Bartoli Marco
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Vykdomas
,,KOSMINIŲ MOKSLINIŲ MISIJŲ DUOMENIMIS GRĮSTO LIETUVOS PAVIRŠINIŲ VANDENŲ APLINKOS KOKYBĖS VERTINIMO BEI STEBĖSENOS SISTEMOS VYSTYMAS‘‘
“Towards development of Earth Observation based water quality assessment and monitoring system of Lithuanian surface waters“
2018-04-01 - 2020-03-31
Projekto pavadinimo trumpinys: TODAY
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Vaičiūtė Diana
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos kosmoso agentūra
Vykdymo būsena: Vykdomas
„NĖGIŲ IŠTEKLIŲ TARPSIENINIS VERTINIMAS IR VALDYMAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE ‘‘
“ Cross-boundary evaluation and management of lamprey stocks in Lithuania and Latvia“
2018-04-01 - 2020-03-31
Projekto pavadinimo trumpinys: LAMPREY
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Nika Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
PAVYZDINIAI RAJONAI DĖL FARMACINIŲ MEDŽIAGŲ ŠALINIMO PIETŲ BALTIJOJE
Model Areas for the Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic
2017-01-02 - 2019-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: MORPHEUS
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Gasiūnaitė Zita Rasuolė
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014-2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS TREČIOJO SĄJUNGOS PRIORITETO "BŽP ĮGYVENDINIMO SKATINIMAS" PRIEMONĖS "DUOMENŲ RINKIMAS" PARTNERYSTĖS SUTARTIS
2018-07-02 - 2019-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: DRP
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Kontautas Antanas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Vykdymo būsena: Vykdomas
DISTANCINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS EKOLOGINĖS BŪKLĖS STEBĖSENAI IR DUOMENŲ TEIKIMUI
Earth Observation based services for Monitoring and Reporting of Ecological Status
2016-12-01 - 2019-11-30
Projekto pavadinimo trumpinys: EOMORES
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Vaičiūtė Diana
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Horizon 2020
Vykdymo būsena: Vykdomas
RŪŠIES MIKROEVOLIUCIJA IR INTEGRACIJA Į VIETINES EKOSISTEMAS SKIRTINGOSE INVAZIJOS STADIJOSE
Species microevolution and integration into local ecosystems at different stages of the invasion process
2017-12-01 - 2019-11-30
Projekto pavadinimo trumpinys: INRUMIN
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba / Visuotinės dotacijos priemonė
Vykdymo būsena: Vykdomas
TURNĖ JŪRINIO PAVELDO KELIAIS
Baltic Pass - Maritime Heritage Tours
2016-11-01 - 2019-10-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Baltic Pass
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
PRIEKRANČIŲ ŽVEJYBOS TURIZMAS IR PLĖTROS GALIMYBĖS PIETŲ BALTIJOS REGIONE
Coastal Angling Tourism - a development chance for the South Baltic Region
2016-07-27 - 2019-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: CATCH
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Kontautas Antanas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
DUMBLIŲ BIOPRODUKTŲ TINKLAS EUROPOJE
European Network for Algal-bioproducts
2015-03-24 - 2019-03-23
Projekto pavadinimo trumpinys: EUALGAE
Tipas: Mokslo projektai
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: COST
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
OPERATYVINIAI PLANAI IR PROCEDŪROS REAGAVIMUI Į TARŠOS PAVOJINGOMIS IR KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS INCIDENTUS
Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents
2016-03-01 - 2019-03-01
Projekto pavadinimo trumpinys: ChemSAR
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Suzdalev Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
RŪŠINĖS IR FUNKCINĖS ĮVAIROVĖS REIKŠMĖ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGOMS DIDĖJANT EUTROFIKACIJAI IR CHEMINEI TARŠAI
Implication of species and functional diversity for aquatic ecosystem services under increasing eutrophication and chemical pollution
2015-08-27 - 2018-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: RETRO
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Lesutienė Jūratė
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Vykdomas
KOMPLEKSINIŲ GEOLOGINIŲ STRUKTŪRŲ SEISMINIŲ TYRIMŲ EFEKTYVUMO IR KOKYBĖS DIDINIMAS NAUDOJANT KINTAMUS SEISMINIO PROJEKTO PARAMETRUS
Seismodynamic
2017-11-01 - 2018-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Seismodynamic
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Vykdymo būsena: Vykdomas
NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO EDUKACINĖ PROGRAMA ,,IŠMANIOJI JŪRA''
2018-02-01 - 2018-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Išmanioji jūra
Tipas: Kiti
Vadovas: Kelpšaitė Loreta
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Klaipėdos m. savivaldybės administracija
Vykdymo būsena: Vykdomas
EUROPOS JŪRINIŲ STEBĖJIMŲ IR DUOMENŲ TINKLAS (EMODNET) BALTIJOS JŪRAI
Baltic Sea CheckPoint
2015-06-17 - 2018-06-16
Projekto pavadinimo trumpinys: BSCP
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos sąjungos fondo agentūra
Vykdymo būsena: Vykdomas
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS STEBĖSENOS PROGRAMOS 2015-2020 METAMS PARENGIMO IR VYKDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS
2015-06-04 - 2018-06-03
Projekto pavadinimo trumpinys: Kretingos raj.
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Ilginė Raimonda
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Vykdymo būsena: Vykdomas
APLINKOS STEBĖJIMAI EKOSISTEMŲ PASLAUGOMS GERINTI
Improving future ecosystem benefits through earth observations
2015-06-01 - 2018-05-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Ecopotential
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Horizon 2020
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
JŪRINIO SLĖNIO BRANDUOLIO SUKŪRIMAS IR STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS (JŪRA), II ETAPAS
2016-04-01 - 2018-04-04
Projekto pavadinimo trumpinys: JŪRA-II
Tipas: Infrastruktūriniai projektai
Vadovas: Gasiūnaitė Zita Rasuolė
Vykdymo būsena: Vykdomas
SISTEMINIU POŽIŪRIU GRINDŽIAMA STRUKTŪRA KRANTO TYRIMAMS IR VALDYMUI BALTIJOS JŪROJE
A systems Approach Framework for Coastal Research and Management in the Baltic
2015-04-01 - 2018-03-31
Projekto pavadinimo trumpinys: BALTCOAST
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Umgiesser Hans Georg
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: BONUS
Vykdymo būsena: Vykdomas
GEOFIZINIŲ, HIDROGRAFINIŲ IR GEOLOGINIŲ TYRIMŲ BALTIJOS JŪROS PREILOS AKVATORIJOJE PASLAUGŲ PIRKIMAS
2017-04-12 - 2018-03-12
Projekto pavadinimo trumpinys: geologijos tarnyba
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Vykdymo būsena: Vykdomas
EUROPOS VIDAUS VANDENŲ EKOLOGINIO STATUSO STEBĖSENOS IR PROGNOZAVIMO GERINIMAS DERINANT NAUJUS DISTANCINIUS TYRIMŲ IR MODELIAVIMO METODUS
Improved monitoring and forecasting of ecological status of European INland waters by combining Future earth ObseRvation data and Models
2014-01-01 - 2017-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: INFORM
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos Komisija (7 BP)
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
MAISTMEDŽIAGIŲ KOKTEILIS BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE
Nutrient Cocktails in Coastal zones of the Baltic Sea
2014-01-01 - 2017-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: COCOA
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: BONUS
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
LAIVŲ BALASTINIŲ VANDENŲ VALDYMO SISTEMOS PLĖTRA SIEKIANT SUMAŽINTI BIOLOGINES INVAZIJAS
Development of the ships' ballast water management system to reduce biological invasions
2015-01-02 - 2017-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: BALMAN
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
VERSLINĖS IR MĖGĖJŲ ŽŪKLĖS LIETUVOS BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE IR EKONOMINĖJE ZONOJE BENDRAS ĮVERTINIMAS, REGULIAVIMO, KONFLIKTŲ SPRENDIMO BEI TAUSIOS ŽVEJYBOS VYSTYMO PRIEMONĖS
2015-12-23 - 2017-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Verslines zukles
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Kontautas Antanas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
UAB "ŽEMAITIJOS SPAUDA"
2016-08-09 - 2017-12-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Atlikti gniuždymo bandymai ZWICK/ROELL 20 kN gniuždymo mašina
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Žemaitijos spauda"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PASLAUGOS, NURODYTOS SUTARTIES PRIEDE NR. 1 (LAIVAS "MINTIS") (2016 M. SPALIO 12 D.)
2016-10-12 - 2017-10-12
Projekto pavadinimo trumpinys: Green Shipping 161012
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Green Line Shipping, UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS POKYČIAI - PRIEŽASTYS, PASEKMĖS IR VALDYMO REIKŠMĖ
Biodiversity changes - causes, consequences and management implications
2014-01-01 - 2017-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: BIO-C3
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Zaiko Anastasija
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: BONUS
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
PASLAUGOS, NURODYTOS SUTARTIES PRIEDE NR. 1 (LAIVAS "MINTIS") (2016 M. SPALIO 17 D.)
2016-10-17 - 2017-03-29
Projekto pavadinimo trumpinys: Labochema-plūduro transportavimas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: LabochemaLT
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA-2
2016-01-04 - 2017-02-28
Projekto pavadinimo trumpinys: MITAP-2
Tipas: Kiti
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Vykdymo būsena: Vykdomas
Tinklalapis
NESAVAEIGIŲ VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ POVEIKIO SAUGOMOMS IR VERTINGOMS ŽUVIMS UPĖSE ĮVERTINIMO IR REKOMENDACIJŲ POVEIKIO MAŽINIMUI PATEIKIMO PASLAUGŲ ATLIKIMAS
2016-01-18 - 2017-02-20
Projekto pavadinimo trumpinys: Nesavaeigės
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Nika Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: LR Aplinkos ministerija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PASLAUGOS, NURODYTOS SUTARTIES PRIEDE NR. 1 (LAIVAS "MINTIS") (INKARO NULEIDIMAS)
2016-12-20 - 2017-01-24
Projekto pavadinimo trumpinys: Garant Diving inkaro nuleidimas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Garant Diving UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PASLAUGOS, NURODYTOS SUTARTIES PRIEDE NR. 1 (LAIVAS "MINTIS") (SUOMIJA)
2016-12-21 - 2017-01-24
Projekto pavadinimo trumpinys: Garant Diving Suomija
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Garant Diving UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
NULINĖS NAFTUOTŲ VANDENŲ EMISIJOS BALTIJOS JŪROJE
Zero Emissions in the Baltic Sea
2014-01-01 - 2016-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: ZEB
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Smailys Vytautas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: BONUS
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ŽVEJYBOS DUGNINIAIS TRALAIS INTENSYVUMAS IR POVEIKIS LIETUVOS BALTIJOS JŪROS EKOSISTEMAI
2014-04-01 - 2016-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: TRIPOLIS
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
CIANOTOKSINAI KURŠIŲ MARIŲ MITYBOS TINKLE IR JŲ SKLAIDA PRIEKRANTĖS VANDENYSE
Cyanotoxins in the food web of Curonian Lagoon ant their transport to the coastal waters
2014-04-01 - 2016-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: MIMIT
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Lesutienė Jūratė
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
AB "KLAIPĖDOS NAFTA" PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (3 ETAPAI) POVEIKIO APLIKAI VERTINIMO ATRANKOS
2015-09-16 - 2016-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Klaipėdos nafta plėtra 3 etapai
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Milerienė Rosita
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB „Klaipėdos nafta“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
SIEROS KIEKIO NUSTATYMO MUFELINĖJE KROSNELĖJE IR DRĖGMĖS KIEKIO NUSTATYMO KARL FISCHER METODU TYRIMŲ ATLIKIMAS
2016-02-25 - 2016-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Litinspektus
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Rapalis Paulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Litinspektus UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
AKTYVIŲ KLIŪČIŲ NAUDOJIMAS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ PAŠALINIMUI IR VIETOS VANDENS KOKYBĖS GERINIMUI BALTIJOS LAGŪNOSE
The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons
2016-09-01 - 2016-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: LiveLagoons
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Interreg South Baltic seed money facility
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
PRIEIGA PRIE TYRIMŲ LAIVO MINTIS BEI DARBŲ, NURODYTŲ SUTARTIES PRIEDE ATLIKIMAS
2016-03-10 - 2016-12-30
Projekto pavadinimo trumpinys: MEWO
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: MEWO
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PASLAUGOS, NURODYTOS SUTARTIES PRIEDE NR. 1 (LAIVAS "MINTIS")
2016-06-13 - 2016-12-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Garant Diving birželio mėn.
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Garant Diving UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ATVIRA PRIEIGA PRIE JTAPC LAIVYNO IR EKSPEDICINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS INŽINERINIŲ TYRIMŲ ĮRANGOS (VU)
2016-02-23 - 2016-12-29
Projekto pavadinimo trumpinys: VU LETL
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Vilniaus universitetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
UAB "ORLEN LIETUVA"
2016-11-24 - 2016-12-28
Projekto pavadinimo trumpinys: UAB ORLEN Lietuva"
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
UAB "RETAL BALTIC"
2016-11-28 - 2016-12-02
Projekto pavadinimo trumpinys: UAB "Retal Baltic"
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Retal Baltic"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
VERSLINĖS ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ KVOTŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS BARUOSE NUSTATYMAS
2016-05-16 - 2016-12-01
Projekto pavadinimo trumpinys: VERLSINĖ ŽVEJYBA
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Kontautas Antanas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
JONAVOS RAJ. SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017-2022 METŲ PROGRAMOS PARENGIMAS
2016-08-09 - 2016-12-01
Projekto pavadinimo trumpinys: Jonavos raj
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Ilginė Raimonda
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Jovavos raj. savivaldybės administracija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
AB "ORLEN LIETUVA"
2016-10-21 - 2016-11-24
Projekto pavadinimo trumpinys: AB "ORLEN Lietuva"
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
SEMINARO "LIETUVOS IR LENKIJOS JŪRŲ SKAUTŲ BENDRADARBIAVIMAS KURIANT JŪRINĖS VALSTYBĖS ĮVAIZDĮ" PRAVEDIMAS
2016-09-14 - 2016-10-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Lietuvos skautija
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Asociacija "Lietuvos skautija"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PRAKTINIO MOKOMOJO BURIAVIMO PLAUKIOJIMAS BURLAIVIU "BRABANDER" (MARŠRUTAS LIETUVOS IEZ)
2016-10-27 - 2016-10-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Divytis
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Jūrų skautija "Divytis"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
INOVATYVIŲ PRIEMONIŲ JŪRŲ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SUVOKIMUI IR GEROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMUI PLĖTRA
Development of innovative tools for understanding marine biodiversity and assessing good environmental status
2012-10-01 - 2016-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: DEVOTES
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos Komisija (7 BP)
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
MAURABRAGŪNŲ PASISKIRSTYMAS KURŠIŲ MARIOSE IR APLINKOS VEIKSNIŲ POVEIKIO ANALIZĖ
2014-03-01 - 2016-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: MAURAKUMA
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Bučas Martynas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PASLAUGOS, NURODYTOS SUTARTIES PRIEDE NR. 1 IR PRIEDE NR. 2 (LAIVAS "MINTIS") (2016 M. RUGSĖJO 14 D.)
2016-09-14 - 2016-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Green Shipping 160914
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Green Line Shipping, UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017-2021 M. PROGRAMOS PARENGIMAS
2016-04-15 - 2016-09-26
Projekto pavadinimo trumpinys: Klaipėdos monitor. programa
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Ilginė Raimonda
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Klaipėdos m. savivaldybės administracija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
KURŠIŲ MARIŲ DUGNO NUOSĖDŲ MAISTINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ POVEIKIO KURŠIŲ MARIŲ EKOSISTEMAI TYRIMAI
2015-04-07 - 2016-08-01
Projekto pavadinimo trumpinys: KUMADUBI
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Zemlys Petras
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MOKSLINĖ TIRIAMOJI EDUKOLOGINĖ EKSPEDICIJA BURLAIVIU "BRABANDER" 2016.07.04-10 (MARŠRUTAS SANDEFJORDAS-STAVANGERIS)
2016-03-09 - 2016-07-29
Projekto pavadinimo trumpinys: Stulginskio
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: A.Stulginskio universitetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PRAKTINIO MOKOMOJO BURIAVIMO PLAUKIOJIMAS BURLAIVIU "ODISĖJA" (MARŠRUTAS KLAIPĖDA-VISBIS-KLAIPĖDA)
2016-07-15 - 2016-07-29
Projekto pavadinimo trumpinys: Mažojo laivyno akademija 160715
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Mažojo laivyno akademija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BLANKET (FIX) PAPILDOMAS FEM SKAIČIAVIMAS, PADIDĖJUS DEFEKTUI, FCC R-202 MAZGO SU BANDAŽU
2016-05-24 - 2016-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Orlen Lietuva - papildomas FEM skaičiavimas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PRAKTINIO MOKOMOJO BURIAVIMO PLAUKIOJIMAS BURLAIVIU "ODISĖJA" (MARŠRUTAS KLAIPĖDA-GDANSK-VISBI-KLAIPĖDA)
2016-04-20 - 2016-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Mažojo laivyno akademija 160420
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Mažojo laivyno akademija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PRAKTINIO MOKOMOJO BURIAVIMO PLAUKIOJIMAS BURLAIVIU "BRABANDER" (MARŠRUTAS KLAIPĖDA-LIEPAJA-KLAIPĖDA)
2016-05-25 - 2016-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Jūrų karininkų klubas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Asociacija Karinių jūrų karininkų klubas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PRAKTINIO MOKOMOJO BURIAVIMO PLAUKIOJIMAS MOKOMUOJU BURLAIVIU "BRABANDER" (MARŠRUTAS KLAIPĖDA-UOSTO AKVATORIJA)
2016-05-03 - 2016-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Visagino buriuotojų klubas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Visagino buriuotojų klubas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PRAKTINIO MOKOMOJO BURIAVIMO PLAUKIOJIMAS JACHTA "ODISĖJA" (MARŠRUTAS KLAIPĖDA-ŠVEDIJA-KLAIPĖDA)
2016-05-27 - 2016-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Martynas Žardeckas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Martynas Žardeckas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MALKŲ ĮLANKOS AKVATORIJOJE ESANČIO GRUNTO GRAMZDINIMO JŪROJE GALIMYBIŲ TYRIMAI IR PAGRINDIMAS
2015-09-30 - 2016-05-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Malkos
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Suzdalev Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
LAIVŲ BALASTINIŲ VANDENŲ IR NUOSĖDŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO LIETUVOJE PASLAUGA
2015-03-16 - 2016-04-30
Projekto pavadinimo trumpinys: AAA-BV
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Vykdymo būsena: Užbaigtas
JŪROS IR VIDAUS VANDENŲ VALDYMO STIPRINIMAS - II DALIS
Klaipėdos uosto akvatorijos vandens būklės problemų priežasčių nustatymo bei priemonių vandens būklės problemoms spręsti parinkimo studijos paslaugos
2015-03-12 - 2016-04-30
Projekto pavadinimo trumpinys: AAA-PORT
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Suzdalev Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Vykdymo būsena: Užbaigtas
KLAIPĖDOS IR ŠVENTOSIOS VALSTYBINIŲ JŪRŲ UOSTŲ AKVATORIJŲ DUGNO NUOSĖDŲ UŽTERŠTUMO TYRIMAI
2013-04-15 - 2016-04-15
Projekto pavadinimo trumpinys: Šventosios užterštumas 2013-2016
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MELSVABAKTERIŲ ŽYDĖJIMAI IR TOKSINAI VANDENS IŠTEKLIUOSE: PAPLITIMAS, ĮTAKA, VALDYMAS
2011-04-11 - 2016-04-10
Projekto pavadinimo trumpinys: CYANOCOST
Tipas: Mokslo projektai
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: COST
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
METALO NUOVARGIO TYRIMO PLANAS
2016-02-01 - 2016-04-08
Projekto pavadinimo trumpinys: VMG Technics
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: VMG Technics
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNO MECHANINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS
2016-02-29 - 2016-04-04
Projekto pavadinimo trumpinys: Mano būstas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Mano būstas UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
400 KV ĮTAMPOS ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJOS NUO ALYTAUS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS IKI LIETUVOS - LENKIJOS RESPUBLIKŲ SIENOS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGO 2016-2018 M. PROGRAMOS PARENGIMAS
2016-02-02 - 2016-03-15
Projekto pavadinimo trumpinys: LITGRID
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Ilginė Raimonda
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB „Litgrid“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ATVIRA PRIEIGA PRIE JTAPC LAIVYNO IR EKSPEDICINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS INŽINERINIŲ TYRIMŲ ĮRANGOS
2016-01-04 - 2016-01-18
Projekto pavadinimo trumpinys: GEOTESTUS
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Geotestus
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BŪTINGĖS NAFTOS TERMINALO APLINKOS MONITORINGAS 2015 M.
2015-01-01 - 2016-01-01
Projekto pavadinimo trumpinys: Būtingės monitoringas 2015
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
NUSTATYTI LIGNINO MĖGINIO ŽEMUTINĮ IR AUKŠTUTINĮ ŠILUMINGUMĄ, ELEMENTINĘ (C,H, N, S – ELEMENTAI) SUDĖTĮ, VANDENS KIEKĮ IR PELENINGUMĄ
2015-02-23 - 2015-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Babruna
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Rapalis Paulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Babruna UAB
Vykdymo būsena: Užbaigtas
NUSTATYTI LIGNINO MĖGINIO ŽEMUTINĮ IR AUKŠTUTINĮ ŠILUMINGUMĄ, ELEMENTINĘ (C,H, N, S – ELEMENTAI) SUDĖTĮ, VANDENS KIEKĮ IR PELENINGUMĄ (NEO GROUP)
2015-01-20 - 2015-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Neo Group
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Rapalis Paulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Neo Group
Vykdymo būsena: Užbaigtas
FCC REGENERATORIAUS R-202 MAZGO SU SUMONTUOTU SUTVIRTINIMU MODELIAVIMAS IR STIPRUMO ĮVERTINIMAS
2015-11-06 - 2015-11-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Orlen Lietuva - FCC regeneratoriaus
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
NIDOS UOSTO AKVATORIJOS VALYMO DARBŲ PAGRINDIMAS IR TYRIMAI
2015-08-17 - 2015-11-15
Projekto pavadinimo trumpinys: Nidos uostas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Suzdalev Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Neringos komunalininkas"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
EFEKTYVAUS JŪRINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
Resource Efficient Maritime Capacity
2012-11-01 - 2015-10-31
Projekto pavadinimo trumpinys: REMCAP
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos Komisija (7 BP)
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
JŪRINĖS EKOSISTEMOS GEROVĖS IŠSAUGOJIMAS
2012-11-01 - 2015-10-31
Projekto pavadinimo trumpinys: MARES
Tipas: Kiti
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ERASMUS MUNDUS
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
PIETŲ BALTIJOS JŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI
Tourist maritime paths of South Baltic
2015-07-01 - 2015-10-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Baltic Pass Seed Money
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
LIETUVOS BALTIJOS JŪROS APLINKOS APSAUGOS VALDYMO STIPRINIMO DOKUMENTŲ (PRIEMONIŲ PROGRAMOS) PARENGIMAS (NR.2)
2014-11-27 - 2015-10-27
Projekto pavadinimo trumpinys: JSPD-2
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MAKROBESTUBURIŲ IDENTIFIKAVIMAS IR ŠALINIMO BŪDAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOJE” TYRIMŲ PASLAUGA
2015-08-27 - 2015-10-01
Projekto pavadinimo trumpinys: Kretingos vandenys
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Ruginis Tomas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Klaipėdos vandenys"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ, ATITINKANČIŲ VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS POREIKIUS, BIOMEDICINOS SRITYJE RENGIMO TOBULINIMAS
2010-11-01 - 2015-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: BIOMEDOKT
Tipas: Kiti
Vadovas: Olenin Sergej
Vykdymo būsena: Užbaigtas
INOVATYVAUS VERSLO KŪRIMO SKATINIMAS
Innovative business promotion
2013-10-01 - 2015-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: INOVEKS
Tipas: Kiti
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ES struktūriniai fondai
Vykdymo būsena: Užbaigtas
VANDENS MASIŲ CIRKULIACIJOS YPATUMAI KURŠIŲ MARIOSE TAIKANT STABILIŲJŲ IZOTOPŲ ŽYMENIS IR BAIGTINIŲ ELEMENTŲ MODELĮ
Water masses circulation features in the Curonian Lagoon, using stable isotope tags and finite element mode
2012-09-17 - 2015-09-16
Projekto pavadinimo trumpinys: CISOCUR
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Umgiesser Hans Georg
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba / Visuotinės dotacijos priemonė
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA
Open Access to Science and Research
2012-12-28 - 2015-08-28
Projekto pavadinimo trumpinys: MITAP
Tipas: Kiti
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ES fondai ir LR biudžetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
LIETUVOS JŪRINIO SEKTORIAUS TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS TYRIMŲ PLĖTRA
Lithuanian Maritime Sector's Technologies and Environment research development
2012-08-20 - 2015-08-19
Projekto pavadinimo trumpinys: MTEP
Tipas: Kiti
Vadovas: Viederytė Rasa
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ES fondai ir LR biudžetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
TRANSPORTO STATINIŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ SRAUTŲ INOVATYVIŲ TYRIMO METODŲ IR SPRENDIMŲ KŪRIMAS BEI TAIKYMAS
Development and application of inovative research methods and solutions for transport structures, vehicles and their flows
2012-08-15 - 2015-08-15
Projekto pavadinimo trumpinys: MMI-01
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Andziulis Arūnas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos sąjungos fondo agentūra
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BALTIJOS JŪROS BANDOMASIS PROJEKTAS: BALTIJOS JŪROS APLINKOS INTEGRUOTO MONITORINGO NAUJŲ KONCEPCIJŲ TYRIMAS
Baltic Sea Pilot Project: Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea
2013-10-01 - 2015-05-31
Projekto pavadinimo trumpinys: BALSAM
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: EK Jūros Strategijos Pagrindų Direktyvos pilotiniai projektai
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
GAMYBOS PADALIONIO NR. 1 VAMZDYNO V.303/2,3 MAZGO SU SUMONTUOTU SUTVIRTINIMU STIPRUMO ĮVERTINIMAS: FEM SKAIČIAVIMAS PAGAL PRIDEDAMAS DARBŲ APIMTIS
2015-05-11 - 2015-05-29
Projekto pavadinimo trumpinys: Orlen Lietuva - FEM skaičiavimas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Tadžijevas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
JŪRINIŲ BUVEINIŲ IR RŪŠIŲ INVENTORIZACIJA NATURA 2000 TINKLO PLĖTRAI LIETUVOS EKONOMINĖJE ZONOJE BALTIJOS JŪROJE
Inventory of marine species and habitats for development of Natura 2000 networks in the offshore waters of Lithuania
2010-10-01 - 2015-03-31
Projekto pavadinimo trumpinys: DENOFLIT
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: LIFE+
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
ĮKURTI BENDRADARBIAVIMO TINKLĄ VANDENSAUGOS SRITYJE INICIJUOJANT VEIKSMUS Į ŠVARESNĘ BALTIJOS JŪRĄ
Water Networks summoning for a cleaner Baltic Sea
2014-01-23 - 2015-03-22
Projekto pavadinimo trumpinys: WaterNets
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Interreg Baltic Sea Region seed money facility
Vykdymo būsena: Užbaigtas
VANDENYNŲ IR JŪRŲ GYVENIMO KAITOS VEKTORIAI BEI JŲ ĮTAKA EKONOMIKOS SEKTORIAMS
Vectors of change in oceans and seas marine life, impact on economic sectors
2012-04-01 - 2015-01-31
Projekto pavadinimo trumpinys: VECTORS
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos Komisija (7 BP)
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
NAUJOS KARTOS 3D SEISMOŽVALGYBA
2013-01-17 - 2015-01-17
Projekto pavadinimo trumpinys: 3D
Tipas: Kiti
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ES fondai ir LR biudžetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
~ 300 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO LR BALTIJOS JŪROJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
2013-07-08 - 2014-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Vėjų parkas Renerga
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Renerga"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
EKOSISTEMINIŲ PRINCIPŲ TAIKYMAS PARENKANT IR VALDANT JŪRINIUS GRUNTO GRAMZDINIMO SĄVARTYNUS PER BALTIJOS REGIONE
Application of ecosystem principles for the location and management of offshore dumping sites in SE Baltic region
2011-06-01 - 2014-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: ECODUMP
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
INVAZINIŲ RŪŠIŲ ADAPTACIJOS MECHANIZMO TYRIMAI NAUJŲ METODŲ SINTEZĖS PAGALBA
Invasive species mechanisms‘ research with the help of a new synthesis method
2012-05-01 - 2014-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: IANUS
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Paškauskas Ričardas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
INVAZINIŲ RŪŠIŲ ADAPTACIJA IR JŲ POVEIKIS ĮVAIRAUS SUDĖTINGUMO VANDENS EKOSISTEMOMS
Invasive species’ adap tation and their impact on aquatic ecosystems of various complexities
2012-05-02 - 2014-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: INSIST
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Lesutienė Jūratė
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PROKARIOTŲ-VIRUSŲ-ŽIUŽELINIŲ-DUMBLIŲ TARPUSAVIO SĄVEIKOS MECHANIZMAI EUTROFINĖJE VANDENS SISTEMOJE
Prokaryotes-viruses-rotifers-algae interaction mechanisms in the eutrophical water syste
2012-03-01 - 2014-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: PROTEUS
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Paškauskas Ričardas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BALTIJOS JŪROS KIAULIŲ STATINIŲ AKUSTINIAI STEBĖJIMAI
Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise
2010-01-01 - 2014-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: SAMBAH
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: LIFE+
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
BIOLOGINIS ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS, DIEGIANT PAŽANGIAS KONCEPCIJAS
Implementing Advanced Concepts for Biological Utilization of Waste
2012-12-01 - 2014-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: ABOWE
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Smailys Vytautas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ES Baltijos jūros regiono strategija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
JŪRINĖS TARŠOS IR VANDENS ŠIUKŠLINIMO ŠALINIMAS BEI PREVENCIJA
Marine debris removal and preventing further litter entry
2011-11-01 - 2014-11-01
Projekto pavadinimo trumpinys: MarineClean
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Smailys Vytautas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: CIP Eco Innovation 2010
Vykdymo būsena: Užbaigtas
JTMC VEIKLOS IŠPLĖTIMAS PASKIRSTYTŲ REALAUS LAIKO SIGNALŲ APDOROJIMO IR VALDYMO SISTEMŲ KŪRIMO SRITYSE
„LLII-215 JRTC Extension in Area of Development of Distributed Real-Time Signal Processing and Control Systems“
2012-04-02 - 2014-10-02
Projekto pavadinimo trumpinys: Cross-border DISCOS
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Andziulis Arūnas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
JUNGTINIO TYRIMŲ IR MOKYMO CENTRO SUKŪRIMAS AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE
JRTC Extension in Area of Development of Distributed Real-Time Signal Processing and Control Systems
2012-04-02 - 2014-10-02
Projekto pavadinimo trumpinys: MMI-07
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Andziulis Arūnas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
TRUMŲ TYRIMAI, UNIVERSITETŲ IR PRADEDANČIŲ ŪKININKŲ INFORMACINIS TINKLAS
Truffle research and introduction network for farmer start-ups and universities
2012-04-01 - 2014-09-30
Projekto pavadinimo trumpinys: TRUFFLE
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Kataržytė Marija
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
DAUGIAPAKOPIS VALDYMAS JŪRINĖS ERDVĖS PLANAVIMUI VISAME BALTIJOS JŪROS REGIONE
Multi-level Governance in MSP (Maritime Spatial Planning)throughout the Baltic Sea Region
2012-06-13 - 2014-09-12
Projekto pavadinimo trumpinys: PartiSEApate
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
NAFTOS IŠSILIEJIMŲ EFEKTYVAUS VALDYMO SPRENDIMŲ KŪRIMAS IR VYSTYMAS PIETRYČIŲ BALTIJOS ŠALYSE
NATO SfP-Oil Spill in Baltics „Development of Solutions for Effective Oil Spill Management in South-Eastern Baltics
2012-08-06 - 2014-08-05
Projekto pavadinimo trumpinys: NATO SfP OIL SPILL
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: NATO Science for Peace and Security
Vykdymo būsena: Užbaigtas
EŽERŲ IR JŲ TERITORIJŲ TVARUS VALDYMAS BENDRADARBIAUJANT TARP SIENŲ KURŽEMĖJE IR LIETUVOJE
Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania
2012-04-01 - 2014-08-01
Projekto pavadinimo trumpinys: LAKES FOR FUTURE
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Paškauskas Ričardas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO SAUGOS ATASKAITOS, VIDAUS AVARINIO PLANO, TERŠIMO INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO JŪROS RAJONE LOKALINIO PLANO PARUOŠIMAS IR DERINIMAS SU ATITINKAMOMIS VALSTYBĖS KONTROLĘ VYKDANČIOMIS INSTITUCIJOMIS
2013-06-26 - 2014-07-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Gamtinės dujos
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB „Klaipėdos nafta“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA-KURŠĖNAI POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SPRENDINIŲ MOKSLINIS PAGRINDIMAS
2013-09-24 - 2014-04-03
Projekto pavadinimo trumpinys: Dujotiekis Kuršėnai
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "AF-Consult"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
KURŠIŲ MARIŲ AKVATORIJOS PRIE „LEDŲ RAGO“ (LAIVŲ KAPINIŲ) BATIMETRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMAS IR GYLIŲ SCHEMŲ PATEIKIMAS
2013-07-22 - 2014-03-30
Projekto pavadinimo trumpinys: Ledų ragas 2014
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Garant Diving"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
LIETUVOS BALTIJOS JŪROS APLINKOS APSAUGOS VALDYMO STIPRINIMAS
Strengthening of the Lithuanian Baltic Sea environmental management
2011-04-07 - 2014-03-01
Projekto pavadinimo trumpinys: JSPD
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
PODOKTORANTŪROS (POST DOC) STAŽUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE
2012-03-02 - 2014-02-28
Projekto pavadinimo trumpinys: ANOKSIJA
Tipas: Kiti
Vadovas: de Wit Rutger
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ES fondai ir LR biudžetas
Vykdymo būsena: Užbaigtas
STUDENTŲ VERSLUMO UGDYMAS INTEGRUOTUOSE MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRUOSE (SLĖNIUOSE)
Formation of students entrepreneurship in integrated science, study and business centers (valleys)
2011-11-09 - 2014-01-31
Projekto pavadinimo trumpinys: START
Tipas: Kiti
Vadovas: Vaitkevičienė Viktorija
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: ESFA
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
NEŠMENŲ TRANSPORTAS IR BIOGEOCHEMINIAI PROCESAI KURŠIŲ MARIOSE
Sediment transport and biogeochemical processes in the Curionian lagoon
2012-09-03 - 2013-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: NETBIOGEK
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
AKCINĖS BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“ BŪTINGĖS NAFTOS TERMINALO APLINKOS MONITORINGAS 2013 M.
2013-01-01 - 2013-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Orlen monitoringas 2013
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
EKSPERIMENTINIO MORENINIO GRUNTO GRAMZDINIMO ESAMOJOJE SMĖLIO (IV) SĄVARTOJE MONITORINGO ATLIKIMAS
2013-01-22 - 2013-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Moreninis gruntas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ŠIUOLAIKINIS VANDENS VALDYMAS - PRATĘSIMAS
Modern Water Management in the South Baltic Sea Area - upgrade project
2010-05-21 - 2013-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: MOMENT-UP
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
BALTIJOS JŪROS MAKROFITŲ TYRIMŲ IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS PAGAL MAKROFITUS ĮVERTINIMO PAGAL BENDRĄJĄ VANDENS POLITIKOS DIREKTYVĄ (2000/60/EB) IR JŪRŲ STRATEGIJOS PAGRINDŲ DIREKTYVĄ (2008/56/EB) PASLAUGOS
2013-08-29 - 2013-12-12
Projekto pavadinimo trumpinys: Makrofitai
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Bučas Martynas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Vykdymo būsena: Užbaigtas
AKCINĖS BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“ NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS APLINKINIŲ GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMOS APIMTIES BEI TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMO ANALIZĖ
2013-06-19 - 2013-11-11
Projekto pavadinimo trumpinys: Orlen naftos analizė
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB "Orlen Lietuva"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PROJEKTUOJAMO SANDĖLIO IR AIKŠTELĖS ŠVEPELIŲ G. 5A, KLAIPĖDOJE TRIUKŠMO MODELIAVIMAS
2013-09-24 - 2013-10-07
Projekto pavadinimo trumpinys: Švepelių modeliavimas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB „AD REM PORT“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PENKIŲ VĖJO JĖGAINIŲ STATYBA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE - POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONAI (TOLIAU – SAZ) NUSTATYTI PARENGIMAS
2013-09-12 - 2013-10-01
Projekto pavadinimo trumpinys: 5 jėgainės
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB „Aplinkos projektai“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
DARNUS BALTIJOS JŪROS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS
Sustainable Uses of Baltic Marine Resources
2009-03-23 - 2013-09-10
Projekto pavadinimo trumpinys: SUBMARINER
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
TERITORIJOS SMILTYNĖJE, PRIE MARIŲ, ATKARPOJE NUO JACHTKLUBO IKI PAKRANTĖS RAGO UŽ LAIVŲ KAPINIŲ, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
2013-04-02 - 2013-09-01
Projekto pavadinimo trumpinys: Smiltynės vertinimas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Nemuno deltos projektai"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PARUOŠTI, NAUDOJANTIS LICENZIJUOTA PROGRAMA „OBJEKTO „SMELTĖS LAIVO APSISUKIMO RATO TOBULINIMO, PRITAIKANT DIDESNIEMS (KONTEINERINIAMS IR KT.) LAIVAMS GILINIMO DARBŲ“ PAGAL „UŽSAKOVO“ PATEIKTUS NEREDAGUOTŲ BATIMETRINIŲ MATAVIMŲ DUOMENIS, BATIMETRINIUS PLANUS IR UŽDUOTIS RANGOVAMS BEI UŽBAIGUS GILINIMO DARBUS BARUOSE PAGAL NEREDAGUOTŲ BATIMETRINIŲ MATAVIMŲ DUOMENIS ATLIKTI KIEKIŲ SKAIČIAVIMUS
2013-01-23 - 2013-07-31
Projekto pavadinimo trumpinys: Smeltės laivas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BIODUJŲ KATILINĖS, PLANUOJAMOS JURBARKO R. SAV., JURBARKŲ SEN., ROTULIŲ KM., ESANČIAME SKLYPE KAD. NR. 9460/0004:467, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMAS
2013-04-02 - 2013-07-26
Projekto pavadinimo trumpinys: Biodujų katilinė Rotuliai
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Raimelita"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BIODUJŲ KATILINĖS, PLANUOJAMOS RASEINIŲ R. SAV., ARIOGALOS SEN., GĖLUVOS K., ESANČIAME SKLYPE KAD. NR. 7218/0001:439, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMAS
2013-04-02 - 2013-07-26
Projekto pavadinimo trumpinys: Biodujų katilinė Gėluva
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Raimelita"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BIODUJŲ KATILINĖS, PLANUOJAMOS MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SEN., KALNĖNŲ K., ESANČIAME SKLYPE KAD. NR. 6110/0011:46, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMAS
2013-04-02 - 2013-07-26
Projekto pavadinimo trumpinys: Biodujų katilinė Kalnėnai
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Raimelita"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PLANUOJAMOS KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ AUGINIMO FERMOS (ŠILUTĖS R. SAV., JUKNAIČIŲ SEN., VYŽIŲ KM., SKLYPE KAD. NR. 8820/0012:116) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMAS
2013-05-10 - 2013-07-12
Projekto pavadinimo trumpinys: Kailiniai žvėreliai Vyžiai
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB „NDP Klaipėda“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PIETŲ BALTIJOS VIRTUALI LABORATORIJA
South Baltic WebLab - a virtual laboratory on marine science for school student
2010-03-01 - 2013-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: WebLab
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
TARPINIŲ VANDENŲ APLINKOS INTEGRALUMO STIPRINIMAS
Action for the Reinforcement of Transitional Waters’ Environmental Integrity
2010-03-01 - 2013-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: ARTWEI
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
KURŠIŲ MARIŲ AKVATORIJOS PRIE „LEDŲ RAGO“ (LAIVŲ KAPINIŲ) BATIMETRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMAS
2013-03-08 - 2013-05-07
Projekto pavadinimo trumpinys: Ledų ragas 2013
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: UAB "Garant Diving"
Vykdymo būsena: Užbaigtas
LKAB „KLAIPĖDOS SMELTĖ“ KONTEINERIŲ TERMINALO NEMUNO G. 24 SUKELIAMO TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONĖS – LAIKINOS PRIEŠTRIUKŠMINĖS SIENUTĖS – EFEKTYVUMO PRIE GYVENAMOJO PASTATO NEMUNO G. NR. 133 VERTINIMAS
2013-02-11 - 2013-04-08
Projekto pavadinimo trumpinys: Nemuno g. triukšmas
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: LKAB „Klaipėdos Smeltė“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
PIETŲ BALTIJOS SIŪLYMAS – VĖJO ENERGIJOS JŪROJE REGIONAI PIETŲ BALTIJOJE
South Baltic Offshore Wind Energy Regions
2010-02-01 - 2013-01-31
Projekto pavadinimo trumpinys: SB Offer
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
VĖJO ENERGIJA BSR2 – WEBSR2
2010-01-01 - 2013-01-01
Projekto pavadinimo trumpinys: MMI-04
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Jatulis Rolandas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
LIETUVOS BALTIJOS JŪROS KRANTŲ PAŽEIDŽIAMUMO VERTINIMAS
2011-06-01 - 2012-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: KRABAS
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Kelpšaitė Loreta
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
KURŠIŲ NERIJOS KOPŲ GEOLOGINĖ RAIDA
Geological evolution of the Curonian Spit dunes
2011-01-01 - 2012-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: KOPOS
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Bitinas Albertas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
MODERNUS VANDENS VALDYMAS PIETŲ BALTIJOS JŪROS REGIONE
Modern Water Management in the South Baltic Sea Area
2009-09-01 - 2012-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: MOMENT
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Pietų Baltijos programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
JŪRŲ EKOSISTEMŲ EVOLIUCIJA BESIKEIČIANČIOJE APLINKOJE
Marine ecosystem Evolution in a Changing Environment
2008-09-01 - 2012-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: MEECE
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Europos Komisija (7 BP)
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
DARNUS UŽTERŠTO GRUNTO TVARKYMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE
Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea
2009-09-17 - 2012-12-16
Projekto pavadinimo trumpinys: SMOCS
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS Į ES IŠ JŪROS: ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS IR ELEKTROS INFRASTRUKTŪROS JŪROJE ERDVINIS PLANAVIMAS - ES JŪRŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DALIS
Delivering Offshore Electrisity to tha EU: spatial planning of offshore renewable energies and electricity grid infrastructures in an integrated EU maritime policy
2010-05-01 - 2012-06-30
Projekto pavadinimo trumpinys: SEANERGY2020
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
BUVEINES FORMUOJANČIŲ RŪŠIŲ MODELIAVIMAS IR ES BUVEINIŲ DIREKTYVOS 1 PRIEDO JŪROS BUVEINIŲ APSAUGOS BŪKLĖS VERTINIMO METODŲ KŪRIMAS
Modeling of the potencial coverage of habitat- forming species and development of tools to evaluate the conservation status of the marine annex I habitats
2010-01-01 - 2012-02-29
Projekto pavadinimo trumpinys: MOPODECO
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
BALTIJOS ŽALIOJI JUOSTA
Baltic Green Belt
2008-10-25 - 2012-01-24
Projekto pavadinimo trumpinys: Baltic Green Belt
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
INTEGRUOTAS BALTIJOS JŪROS AKVATORIJOS ERDVINIS PLANAVIMAS
Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea
2008-10-25 - 2012-01-24
Projekto pavadinimo trumpinys: BaltSeaPlan
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
NAFTOS IR KITŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IŠSILIEJIMO RIZIKA BALTIJOS JŪROS REGIONE
Sub-regional risk of spill and hazardous substances in the Baltic Sea
2008-10-25 - 2012-01-24
Projekto pavadinimo trumpinys: BRISK
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Baltijos jūros regiono programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
BALTIJOS EKOSISTEMOS ATSAKO VERTINIMAS IR MODELIAVIMAS
Assessment and Modelling Baltic Ecosystem Response
2009-01-01 - 2011-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: AMBER
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Razinkovas - Baziukas Artūras
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: BONUS
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
SVETIMKRAŠČIŲ AUKŠTESNIŲJŲ VĖŽIAGYVIŲ INVAZINIO POTENCIALO TYRIMAI: METABOLIZMAS IR MITYBINĖ NIŠA
Investigating Invasivity of Higher Crustaceans: Metabolic Rate and Trophic Niche
2010-08-05 - 2011-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: SATYRAS
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Gasiūnaitė Zita Rasuolė
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
GEOGENINĖS KILMĖS BALTIJOS RIFŲ – MORENINIŲ GŪBRIŲ KILMĖ, RAIDA IR EKOLOGINĖ REIKŠMĖ
2010-07-01 - 2011-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: GEORIFAI
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas
BALTIJOS JŪROS DUGNO BUVEINIŲ PROGNOZĖ: ĮTRAUKIANT ANTROPOGENINĮ POVEIKĮ IR EKONOMINĮ VERTINIMĄ
Spatial PREdiction of Baltic benthic HABitats: incorporating human pressures and economic evaluation
2010-01-01 - 2011-12-31
Projekto pavadinimo trumpinys: PREHAB
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Olenin Sergej
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: BONUS
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
110 KV OL „PAGĖGIAI-BITĖNAI“ STATYBA IR 330 KV BITĖNŲ SKIRSTOMOJO PUNKTO IŠPLĖTIMAS Į 330/110/10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĘ INVESTICINIO PROJEKTO NR. PBPBLSL11117 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV)“.
2011-09-29 - 2011-10-29
Projekto pavadinimo trumpinys: 110 kv Pagėgiai-Bitėnai
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB „Litgrid“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
ŽALIOSIOS IR MĖLYNOSIOS INFRASTRUKTŪROS VAIDMUO PRISITAIKANT PRIE KLIMATO KAITOS
Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns
2008-09-19 - 2011-08-31
Projekto pavadinimo trumpinys: GRaBS
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Blažauskas Nerijus
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Interreg IV C
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJOS KRUONIO HAE – ALYTUS STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV)
2011-05-06 - 2011-06-01
Projekto pavadinimo trumpinys: 330 kv Kruonis
Tipas: MTEP darbai
Vadovas: Gulbinskas Saulius
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: AB „Litgrid“
Vykdymo būsena: Užbaigtas
LIETUVOS JŪRŲ IŠTEKLIŲ DARNIOJO VALDYMO SISTEMA TAIKANT NAUJOVIŠKAS STEBĖJIMO, MODELIAVIMO PRIEMONES IR EKOSISTEMŲ METODĄ
2008-08-22 - 2011-04-30
Projekto pavadinimo trumpinys: EEE
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Daunys Darius
Vykdymo būsena: Užbaigtas
Tinklalapis
MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PAJĖGUMŲ ABIPUS SIENŲ STIPRINIMAS
2010-01-01 - 2011-01-01
Projekto pavadinimo trumpinys: MMI-06
Tipas: Regioninio bendradarbiavimo projektai
Vadovas: Kartašovas Valentinas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo būsena: Užbaigtas
LĖTAEIGIŲ MAŠINŲ SU RIEDĖJIMO GUOLIAIS TYRIMAI
Reliability research's of variable stiffness slow-speed rotors
2009-01-01 - 2009-12-01
Projekto pavadinimo trumpinys: MMI-09
Tipas: Mokslo projektai
Vadovas: Mažeika Pranas
Finansavimo programa ir prioritetas / Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Vykdymo būsena: Užbaigtas