INBALANCE

Asociacijų tarp dugno bestuburių ir bakterijų įtaka azoto virsmams estuarinėse ekosistemose

Apie projektą

Estuarijos, sulaikydamos didžiulius anglies ir maistmedžiagių kiekius prieš joms patenkant į jūras ar vandenynus, ir suteikdamos buveines, atlieka neįkainojamas ekosistemos paslaugas. Nepaisant to, estuarijų vaidmuo pasauliniame biogeocheminių virsmų cikle ir klimato reguliavime išlieka mažai tyrinėtas, todėl stokojama informacijos, būtinos rengiant estuarijų valdymo planus.

Šio projekto rezultatai suteiks išsamių duomenų apie azoto apykaitos procesus ir padės pasiekti ES Buveinių ir Jūrinės strategijos pagrindų direktyvose numatytus tikslus - atstatyti gerą aplinkos būklę. Tokiu būdu projekto rezultatai pasitarnaus gerinant gyvenimo kokybę Europos priekrantėse. Naujausi tyrimai rodo, kad tiek N pertekliaus tiek jo trūkumo sąlygose gyvenančiuose bestuburiuose egzistuoja gausi ir įvairi azotą transformuojančių bakterijų bendrija. Tačiau dažnai bakterijų bendrijos yra neidentifikuojamos, jų genetinis potencialas lieka nežinomas. Nors tikėtina, kad bestuburiai šeimininkai gali būti aktyvūs biogeocheminių N transformacijų reaktoriai, jų svarba ekosistemos funkcionavime lieka iš esmės nežinoma. Todėl, INBALANCE projekto tikslas - nustatyti ekologinės sąveikos tarp bakterijų ir jų šeimininkų - bentoso bestuburių - kiekybinę svarbą reguliuojant N virsmus seklių estuarijų nuosėdose. Šiuo projektu bus siekiama geriau suprasti su dugno bestuburiais asocijuotų bakterijų paplitimą, įvairovę bei funkcinę reikšmę sekliose estuarijose geografiniame bei eutrofikacijos gradientuose.

Pagrindinis projekto tikslas - kiekybiškai įvertinti bakterijų vykdomus N transformacijos procesus dugno bestuburiuose-šeimininkuose, nustatyti gyvūno-bakterijų asociacijų specifiškumą erdvės ir fizinių-cheminių sąlygų gradiente bei įvertinti šių asociacijų funkcinę reikšmę N balansui estuarinėse ekosistemose.

1 veikla: kiekybiškai įvertinti pasirinktas bakterines N transformacijas dominuojančiuose dugno bestuburiuose-šeimininkuose;

2 veikla: identifikuoti mikrobiomo genetinę ir funkcinę įvairovę;

3 veikla: nustatyti gyvūno-bakterijų asociacijų specifiškumą ir plastiškumą;

4 veikla: taikant ekologinio tinklo ir N balanso sisteminę analizę, įvertinti gyvūno-bakterijų asociacijų reikšmę N srautams estuarijų dugno buveinėse.Sklaida

Beieškant paslaptingų krabų atogrąžų pakrantėse. Skaitykite čia

Klaipėdos universiteto mokslininkai vykdo projektą abiejuose Žemės pusrutuliuose. Skaitykite čia

Dugno bestuburių ir bakterijų asociacijų įtakos azoto virsmams tyrimai drieksis nuo tropikų iki poliarinio rato. Skaitykite čia


"Asociacijų tarp dugno bestuburių ir bakterijų įtaka azoto virsmams estuarinėse ekosistemose (INBALANCE)" projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K712-01-0069 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“