VS/PABL/PS.09 – 3 Versija 02

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

ĖMINIŲ ĖMIMO IR MATAVIMO UŽSAKYMO PARAIŠKA

Informacija apie užsakovą
Informacija apie ėminį (-ius)
Užsakomos paslaugos *
Ėminio ėmimas
Matavimai (objekte)
Papildoma informacija


Informacija, gauta ir sukurta vykdant laboratorijos veiklą, laikoma konfidencialia ir be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.
Laboratorija neteikia atitikties pareiškimo.
Patvirtinu, kad:
1. Esu susipažinęs su žemiau pateikta informacija apie asmens duomenų tvarkymą.
2. Esu informuotas apie taikomus laboratorijos įkainius ir sutinku apmokėti sąskaitą (-as) už suteiktą paslaugas.
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
1. Mano asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – VšĮ Klaipėdos universiteto (juridinio asmens kodas 211951150, adresas H. Manto g. 84,Klaipėda).
2. Mano asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris – neperduodami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks perdavimas būtų sąlygotas teisės aktų ar teismo, kitos institucijos privalomo sprendimo.
3. Duomenų subjekto teisės įtvirtintos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 3 skyriuje.