VS/PABL/PS.09 – 1 Versija 02

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

LABORATORINIŲ FIZIKO-CHEMINIŲ TYRIMŲ UŽSAKYMO PARAIŠKA

Informacija apie užsakovą
Informacija apie mėginį (-ius)
Užsakomos paslaugos *
Papildoma informacija


Informacija, gauta ir sukurta vykdant laboratorijos veiklą, laikoma konfidencialia ir be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.
Laboratorija neteikia atitikties pareiškimo.
Laboratorija neatsako už mėginio (-ių) paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginio (-ių) pakuotę.
Patvirtinu, kad:
1. Esu susipažinęs su žemiau pateikta informacija apie asmens duomenų tvarkymą.
2. Esu informuotas apie taikomus laboratorijos įkainius ir sutinku apmokėti sąskaitą (as) už suteiktas paslaugas.
3. Sutinku, kad Laboratorija perduoda, o Užsakovas sutinka gauti PDF formatu parengtą ir nekvalifikuotu el. parašu pasirašytą elektroninį laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolą.
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
1. Mano asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – VšĮ Klaipėdos universiteto (juridinio asmens kodas 211951150, adresas H. Manto g. 84,Klaipėda).
2. Mano asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris – neperduodami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks perdavimas būtų sąlygotas teisės aktų ar teismo, kitos institucijos privalomo sprendimo.
3. Duomenų subjekto teisės įtvirtintos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 3 skyriuje.