VS/PABL/PS.09 – 2 Versija 02

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

LABORATORINIŲ GRUNTO TYRIMŲ IR BANDYMŲ UŽSAKYMO PARAIŠKA

Informacija apie užsakovą
Informacija apie mėginį (-ius)
Užsakomos paslaugos *
Objekto pavadinimasGręžinio Nr.Pavyzdžio Nr.Pavyzdžio paėmimo intervalas, mGrunto granuliometrinė sudėtis1Grunto vandens kiekis2Grunto takumo ir plastiškumo ribos3Grunto tūrinis tankis4Grunto dalelių tankis5Organinių medžiagų kiekis6Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas7Vidinės trinties kampas, sankiba8Tūrio spūdos koeficientas, odometrinis tamprumo modulis9Nedrenuotas kerpamasis stipris10Šalčio klasės nustatymas11Pralaidumo vandeniui koeficiento išskaičiavimas11Poringumo koeficiento išskaičiavimas11Grunto pavadinimo įvertinimas
LST EN ISO 14688-2:2018 ir LGT įsakymas 2019-06-13 Nr. 1-17512LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.
Išaiškinimai:
1 LST EN ISO 17892-4:2017 5.2 p. ir ISO 13320:2020
2 LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022
3 LST EN ISO 17892-12:2018 5.3 p. ir 5.5 p., LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022
4 LST EN ISO 17892-2:2015 5.1 p.
5 LST EN ISO 17892-3:2016 5.1 p.
6 LST EN 15935:2021
7 LST EN ISO 17892-11:2019
8 LST EN ISO 17892-10:2019. Tiesioginio kirpimo bandymas atliekamas taikant 100 kPa, 200 kPa, 300 kPa vertikalias apkrovas, jeigu Užsakovas pageidauja kitų apkrovų, prašome jas nurodyti eilutėje: „Pastabos/papildomi duomenys/pageidavimai“.
9 LST EN ISO 17892-5:2017. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru atliekamas šiomis pakopomis: 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa, 400 kPa, 800 kPa, 400 kPa, 200 kPa, jeigu Užsakovas pageidauja kitų apkrovų, prašome jas nurodyti eilutėje: „Pastabos/papildomi duomenys/pageidavimai“.
10 LST EN ISO 17892-7:2018
11 išskaičiuojami parametrai iš kitų tyrimų rezultatų
12 LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017) ir LGT įsakymas 2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175 dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo.
Papildoma informacija


Informacija, gauta ir sukurta vykdant laboratorijos veiklą, laikoma konfidencialia ir be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.
Laboratorija neatsako už mėginio(-ių) paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginio (-ių) pakuotę.
Pagal atliktus tyrimus teikiamas atitikties pareiškimas. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.1.) sprendimų priėmimo taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis w prilyginamas 0.
Iš viso galimi du atvejai:
1. Atitinka. Išmatuotos vertės papuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50 %, kai rezultatas yra arti ribinės vertės.
2. Neatitinka. Išmatuotos vertės nepapuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės.
Patvirtinu, kad:
1. Esu susipažinęs su žemiau pateikta informacija apie asmens duomenų tvarkymą.
2. Esu informuotas apie taikomus laboratorijos įkainius ir sutinku apmokėti sąskaitą (-as) už suteiktas paslaugas.
3. Sutinku, kad Laboratorija perduoda, o Užsakovas sutinka gauti PDF formatu parengtą ir nekvalifikuotu el. parašu pasirašytą elektroninį laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolą.
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
1.  Mano asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – VšĮ Klaipėdos universiteto (juridinio asmens kodas 211951150, adresas H. Manto g. 84,Klaipėda).
2. Mano asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris – neperduodami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks perdavimas būtų sąlygotas teisės aktų ar teismo, kitos institucijos privalomo sprendimo.
3. Duomenų subjekto teisės įtvirtintos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 3 skyriuje.