Menu Close

Apgintos disertacijos

2022

Johanna Kristina Schumacher „Sprendimų priėmimo priemonės ir metodai jūros ir kranto zonos politikos įgyvendinimui“ – vadovas – prof. Gerald Schernewski.
Lukas Oliver Ritzenhofen „Valgomųjų midijų auginimas Baltijos jūros vidutinio druskingumo pakrantės vandenyse: ekonominis potencialas ir vandens kokybės gerinimo galimybės“ – vadovas – prof. Gerald Schernewski.
Tobia Politi „Dugno mikrobinės bendrijos, vandens bestuburių ir pirminių gamintojų funkcinis bei tarpusavio sąveikos vaidmuo maistmedžiagių virsmuose“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli
Monia Magri „Eutrofinių lagūnų azoto ir fosforo pernašos tyrimas taikant Ekologinio tinklo analizę“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli
Donata Overlingė „Melsvabakterės kaip bioaktyvių metabolitų šaltinis: potencialus pritaikymas biotechnologijoje ir poveikis aplinkai“, vadovė – dr. Renata Pilkaitytė

2021

Eglė Baltranaitė „Fizinių geografinių veiksnių poveikis Pietų Baltijos pajūrio kurortų tvarumui“, vadovas – prof. dr. Ramūnas Povilanskas, mokslinė konsultantė – assoc. prof. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė
Mirco Haseler „Mezo- ir mikroplastiko šiukšlės Baltijos jūros pakrantės aplinkoje“, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski
Rasa Idzelytė „Kuršių marių ledo odangos vertinimas, poveikis ir ateities prognozės“, vadovas – prof. dr. Hans Georg Umgiesser
Greta Gyraitė „Mikrobiologinė vandens kokybė ir potencialios grėsmės žmogaus sveikatai pietryčių Baltijos jūros maudyklų vandenyse“ (vad. prof. habil. dr. Gerald Schernewski)

2020

Jelena Galinienė „Žemės paviršiaus kaita ir panaudojimas Pajūrio ruože: klasifikacijos metodų palyginimas ir vertinimas“, vadovas – prof. dr. Inga Dailidienė, konsultantas – prof. habil. dr. Sebastien Gadal.

2019

Jovita Mėžinė „Nuosėdų pernašos modeliavimas Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje ir kranto zonoje“ (vad. prof. dr. H. G. Umgiesser)
Toma Dabulevičienė „Apvelingo poveikis Pietryčių Baltijos jūros priekrančių ir tranzitinių lagūnų ekosistemoms“ (vad. prof. dr. I. Dailidienė)
Greta Srėbalienė „Biologinių invazijų poveikio jūrų ekosistemoms kiekybinis vertinimas“ (vad. prof. habil. dr. S. Olenin)
Natalja Čerkasova „Nemuno upės baseino apkrova Kuršių marioms: nuotėkis, mikrobiologinė tarša, maistinių medžiagų ir nešmenų prietaka klimato kaitos fone“ (vad. prof. dr. H. G. Umgiesser)
Miguel Ângelo Raposo Inácio „Pakrančių vandenų ekosisteminės paslaugos: laiko kaitos vertinimas ir reikšmė valdymui“ (vad. prof. dr. G. Schernewski)
Donalda Karnauskaitė „Kranto zonos darnaus vystymosi vertinimas“ (vad. prof. dr. G. Schernewski)
Artūras Skabeikis „Juodažiočio grundalo (Neogobius Melanostomus) vaidmuo pietrytinės Baltijos jūros priekrantės mitybos tinkle“ (vad. dr. J. Lesutienė)

2018

Irma Vybernaitė-Lubienė „ Maistingųjų medžiagų N, P ir SI srautai, pernaša ir virsmai upės–lagūnos–jūros kontinuume “ (vad. habil. dr. Marco Bartoli)
Nikita Dobrotin „Kuršių nerijos kopų raida“ (vad. prof. dr. Albertas Bitinas)
Romualda Chuševė „Makrozoobentoso rūšių jautrumo vertinimas ir bentoso kokybės indekso taikymas vertinant pietrytinės Baltijos jūros dugno ekosistemų būklę“ (vad. prof. dr. Darius Daunys)
Arūnas Balčiūnas „Lietuvos Baltijos jūros ir pakrantės tarša šiukšlėmis“ (vad. dr. Nerijus Blažauskas, kons. prof. dr. G. Schernewski)

2017

Rasa Morkūnė „Mitybos tinklas Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje: struktūra ir organinės medžiagos srautai” (pdf) (vad. prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas)

2016

Martina Marič „Svetimkraštės rūšys Viduržemio jūros saugomose teritorijose: įvairovė, paplitimas ir poveikis“ (ERASMUS+ MARES doktorantūra, vad. prof. habil. dr. Sergej Olenin, prof. Anna Occhipinti-Ambrogi (Pavia universitetas, Italija) ir prof. dr. Marleen De Troch (Gento universitetas, Belgija)) (pdf)

2015

Aistė Paldavičienė „Cianotoksinai ir jų akumuliacija Kuršių mariose“ (vad. prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas, kons. prof. dr. Hanna Mazur-Marzec (Gdansko universitetas, Lenkija)) (pdf).
Daniel Depellegrin „Ekologinių, ekonominių ir sociokultūrinių išteklių, skirtų Lietuvos Baltijos jūros pakrantės tvariai plėtrai, kompleksinis vertinimas“ (vad. dr. Nerijus Blažauskas).
Sergej Suzdalev „Pavojingų medžiagų pasiskirstymas ir geocheminės anomalijos labai pakeisto vandens telkinio dugno nuosėdose“ (vad. doc. dr. Saulius Gulbinskas).
Dmitrij Gerok „Baltijos jūros pietrytinės dalies bei gretimos sausumos geologinė sandara ir paleoįrėžių erdvinis paplitimas“ (vad. prof. dr. Albertas Bitinas) (pdf).
Algirdas Švanys „Alelopatiškai aktyvaus makrofito Myriophyllum spicatum poveikis potencialiai toksiškai Microcystis aeruginosa melsvabakterei“ (vad. dr. Ričardas Paškauskas, kons. doc. dr. Sabine Hilt (Gėlųjų vandenų ekologijos ir žuvininkystės Leibnico institutas, Vokietija)) (pdf)
Jolita Petkuvienė „Fosforo formų kaita Kuršių mariose ir jos reikšmė eutrofikacijos procesui“ (vad. prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas, kons. dr. Gianmarco Giordani (Parmos universitetas, Italija)) (pdf).

2014

Aleksej Šaškov „Povandeninių nuotolinių vaizdo ir akustinių duomenų panaudojimas kiekybinei dugno biotopų identifikacijai, prognostiniam kartografavimui ir aiškinamųjų modelių kūrimui” (vad. prof. habil. dr. S. Olenin) (pdf).

2013

Evelina Grinienė „Planktono infuzorijų įvairovė ir funkcinis vaidmuo eutrofinėje priekrantės lagūnoje ” (vad. doc. dr. Z. R. Gasiūnaitė) (pdf).
Aleksas Narščius “Vandens svetimkraščių rūšių informacinių sistemų kūrimas ir taikymas ” (vad. prof. habil. dr. S. Olenin) (pdf)
Andrius Šiaulys “Empirinis makrozoobentoso rūšių pasiskirstymo modeliavimas ir dugno buveinių kokybės vertinimas ” (vad. prof. habil. dr. S. Olenin, kons. prof. dr. D. Daunys) (pdf).
Sigitas Šulčius „Virusų ir bakterijų sąveika skirtingose priekrantės ekosistemų sąlygose” (vad. dr. R. Paškauskas) (pdf).

2012

Aurelija Samuilovienė „Genetinė lašišų (Salmo salar L.) ir šlakių (Salmo trutta L.) populiacijų struktūra Lietuvos upėse ” (vad. dr. R. Gross (Estijos gyvybės mokslų universitetas)) (pdf)
Diana Vaičiūtė „Estuarinės kilmės vandens masių optiškai aktyvių komponentų ir fitoplanktono pasiskirstymo dėsningumai pietryčių Baltijoje” (vad. dr. R. Pilkaitytė, kons. doc. dr. Z. R. Gasiūnaitė, doc. dr. D. Daunys) (pdf).

2011

Nerijus Nika “Šlakių Salmo trutta L. reprodukcijos ekologija ir efektyvumas mažame lygumų upelyje vakarų Lietuvoje” (vad. dr. T. Virbickas, Ekologijos institutas) (pdf).
Mindaugas Žilius „Deguonies ir maistmedžiagių apykaita tarp dugno nuosėdų ir priedugninio vandens tranzitinėje borealinėje lagūnoje“ (vad. doc. dr. D. Daunys) (pdf).

2010

Arvydas Švagždys “Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka žuvų sugavimų kaitai Kuršių mariose” (vad. dr. R. Repečka, Ekologijos institutas) (pdf).

2009

Anastasija Zaiko „Dvigeldžio invazinio moliusko Dreissena Polymorpha (Pallas, 1771) funkcinis vaidmuo Formuojant dugno buveines borealinės lagūnos ekosistemoje“ (vad. prof. habil. dr. S. Olenin, kons. doc. dr. Darius Daunys) (pdf).
Jūratė Lesutienė „Kuršių marių zooplanktono ir nektobentoso trofinės sąveikos litoralės biotopuose“ (vad. doc. dr. Z. R. Gasiūnaitė, prof. dr. Elena Gorokhova (Stokcholmo universitetas, Švedija)) (pdf).
Tomas Ruginis „Margųjų upėtakių (Salmo trutta L.) mitybos ištekliai ir dietos ypatumai borealinės zonos mažose lygumų upėse“ (vad. doc. dr. A. Razinkovas).
Hans Georg Umgiesser „Skaitinis modelis seklių lagūnų vandens kokybės tyrimui“ (kons. doc. dr. A. Razinkovas, doc. dr. P. Zemlys) (pdf).
Martynas Bučas “Raudondumblio šakotojo banguolio (Furcellaria Lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux) pasiskirstymo dėsningumai ir ekologinė reikšmė atviroje Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje“ (vad. prof. habil. dr. S. Olenin, kons. doc. dr. Darius Daunys) (pdf).

2008

Ali Ertürk “Biogeninių medžiagų apkrovos modeliavimas estuarinėse lagūnose ” (kons. doc. dr. A. Razinkovas, doc. dr. P. Zemlys).